VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

ACCOR je akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri v Nanterre pod číslom 602 036 444, so sídlom na adrese 82 Rue Henri Farman CS20077 – 92445 Issy-les-Moulineaux – Francúzsko, ktorej interkomunitárne číslo DPH je FR 93 602 036 444 (ďalej len „ACCOR“).

Spoločnosť ACCOR je zapísaná v registri cestovných kancelárií a iných prevádzkovateľov pobytov pod číslom IM091100035, ktorej garantom je: WHITE ROCK INSURANCE (Europe) PCC Limited Vision Exchange Building – Triq it-Territorjals, Zone 1, Central Business District – Birkirkara CBD1070 – MALTA a ktorého poisťovateľom je: CHUBB – 31 place des Corolles – 92400 Courbevoie – Francúzsko.

Spoločnosť ACCOR prevádzkuje webovú stránku https://all.accor.com (dostupnú aj v mobilnej verzii), webovú stránku na rezerváciu hotelov a ďalších doplnkových služieb (ďalej len „stránka“).

Kontaktujte nás na: kontakt ; telefón: +33 (0)1 45 38 86 00.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „všeobecné obchodné podmienky“) sú určené na vymedzenie podmienok, za ktorých spoločnosť ACCOR umožňuje svojim zákazníkom (ďalej len „zákazník/zákazníci“) využívať všetky služby, najmä rezervačné služby, ktoré sú k dispozícii na tejto stránke a ktoré sú bližšie opísané nižšie (ďalej spoločne len „služby“).
Pred rezerváciou akejkoľvek Služby na Stránke Zákazník vyhlasuje. (i) že uvedený zákazník koná na svoje osobné účely, ktoré nie sú súčasťou jeho obchodnej, priemyselnej, remeselnej, nezávislej alebo poľnohospodárskej činnosti, a (ii) zákazník má plnú spôsobilosť na právne úkony, aby mohol prijať tieto aktuálne Všeobecné obchodné podmienky.
Zákazníka vyzývame, aby si pozorne prečítal tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktorých predchádzajúci súhlas je povinný pre rezerváciu akejkoľvek služby ponúkanej na stránke. Zákazníkom odporúčame, aby si tieto Všeobecné obchodné podmienky uložili a vytlačili pomocou štandardných funkcií svojho prehliadača a počítača.
Spoločnosť ACCOR si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť alebo doplniť všetky tieto všeobecné podmienky alebo ich časť. V takom prípade bude na stránke k dispozícii nová verzia Všeobecných obchodných podmienok s dátumom účinnosti. Zákazníkom sa odporúča, aby pravidelne sledovali Všeobecné obchodné podmienky a boli si vedomí akýchkoľvek zmien. V každom prípade je zákazník viazaný len verziou zmluvných podmienok platnou v čase, keď si rezervuje službu.
Zákazník preberá výhradnú zodpovednosť za prípadné zaplatenie všetkých technických prostriedkov potrebných na získanie prístupu na stránku.

2.1 SLUŽBY ACCOR

Spoločnosť ACCOR ponúka na svojich stránkach (i) služby rezervácie hotelových izieb alebo iných typov ubytovania („ubytovacie služby„) (2.1.1) a (ii) služby, ktoré dopĺňajú tieto služby („doplnkové služby„) (2.1.2).
Ubytovacie služby a doplnkové služby sa ďalej spoločne označujú ako„služby Accor“.

2.1.1 UBYTOVACIE SLUŽBY

Stránka umožňuje rezerváciu izieb v hoteloch alebo iných typoch ubytovacích zariadení prevádzkovaných pod značkou ACCOR (ďalej spoločne len„zariadenia“).
Základné charakteristiky, dátumy dostupnosti, cena, ponúkané možnosti, platobné podmienky a osobitné podmienky predaja vzťahujúce sa na zvolenú sadzbu (záručné podmienky, storno podmienky, čas nástupu na pobyt, podmienky členských sadzieb atď.) ponúkaných ubytovacích zariadení sú uvedené počas procesu rezervácie, ako je opísané v článku 3 nižšie.
V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že každé zariadenie má svoje vlastné osobitné podmienky vzťahujúce sa na zvolenú cenu, ktoré sú k dispozícii aj na stránke (ďalej len„osobitné podmienky„) a na ktoré je zákazník upozornený pred každou rezerváciou na stránke. V osobitných podmienkach sa môžu podrobne uvádzať napríklad časy prihlásenia a odhlásenia, záručné podmienky, lehota na zrušenie rezervácie, prístup k Wi-Fi, osobitné podmienky týkajúce sa detí a to, či sú zvieratá v spoločných priestoroch ubytovacieho zariadenia povolené na vodítku alebo v klietke (z hygienických dôvodov nie sú zvieratá nikdy povolené v jedálňach).
V súlade s predpismi platnými v niektorých krajinách môže byť zákazník po príchode do prevádzkarne požiadaný o vyplnenie policajného formulára. Na tento účel bude zákazník požiadaný o predloženie dokladu totožnosti, aby sa overilo, či musí vyplniť policajný formulár alebo nie.

2.1.2 DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Stránka umožňuje aj rezerváciu doplnkových služieb, ako sú raňajky, fľaša šampanského pri príchode zákazníka alebo zvýšenie kvality ubytovacích služieb.
Doplnkové služby zahŕňajú aj cestovné služby v zmysle článku 3 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíku cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktoré môžu spolu so službami ubytovania tvoriť buď „súvisiacu cestovnú výhodu“, alebo „turistický balíček“ podľa kritérií uvedených v uvedenej smernici. Tieto informácie sú zákazníkovi oznámené pred rezerváciou týchto služieb v osobitných podmienkach týkajúcich sa každej ponuky.

2.2 PARTNERSKÉ SLUŽBY

Spoločnosť ACCOR uzatvára partnerské a distribučné zmluvy s webovými stránkami tretích strán (ďalej len„partneri„), aby umožnila zákazníkovi vyhľadávať, vyberať a rezervovať izby v zariadeniach rôznych značiek distribuovaných spoločnosťou ACCOR na webovej stránke partnera (ďalej len„služby partnera„).
Podmienky predaja platné pre tieto partnerské služby sú k dispozícii na webovej stránke partnera.

Zákazník si vyberie akúkoľvek Službu prezentovanú na Stránke alebo Službu jej Partnerov podľa postupu určeného na tento účel.

3.1 REZERVÁCIA SLUŽIEB ACCOR

Rezervácie služieb Accor vykonáva zákazník na webovej stránke.
Proces rezervácie sa líši v závislosti od cesty a požiadavky zákazníka; zahŕňa nasledujúce kroky:
– Krok 1: zadanie kritérií vyhľadávania destinácie, zariadenia a prípadne jednej alebo viacerých doplnkových služieb;
– Krok 2: výsledky a výber zariadenia a prípadne jednej alebo viacerých doplnkových služieb;
– Krok 3: podrobnosti a charakteristiky vybranej služby (služieb), najmä ak ide o ubytovaciu službu: charakteristiky ubytovania (typ izby, veľkosť izby, TV, minibar atď.), dĺžka pobytu, ponúkané možnosti (napríklad: raňajky, Wi-Fi pripojenie atď.), celková cena rezervácie vrátane podrobností o platných daniach, formulár s právnymi informáciami v prípade súvisiacej cestovnej služby alebo balíka cestovných služieb a všetky platné osobitné podmienky (záručné podmienky, storno podmienky, čas nástupu atď.);
– Krok 4: zhrnutie rezervácie služby s:
(i) uvedenie hlavných charakteristík (dĺžka pobytu, charakteristiky ubytovacej služby a/alebo doplnkovej služby (služieb), suma vrátane príslušných daní) a,
(ii) uvedenie kontaktných údajov Zákazníkom: buď prostredníctvom identifikácie prostredníctvom existujúceho účtu, alebo vyplnením všetkých povinných polí (označených hviezdičkou) s možnosťou uloženia týchto údajov vytvorením členského účtu na Stránke alebo členstva vo vernostnom programe ponúkanom spoločnosťou ACCOR;
– Krok 5: dokončenie rezervácie služby Zákazníkom s:
(i) uvedenie svojich platobných údajov, a to buď v prípade čiastočného alebo úplného predplatenia rezervácie pred pobytom, alebo v prípade žiadosti o záruku rezervácie ubytovacej služby a:
(ii) preskúmanie a prijatie Všeobecných podmienok a Osobitných podmienok týkajúcich sa rezervácie pred jej potvrdením zákazníkom;
– Krok 6: prijatie rezervácie služby (služieb) zo strany ACCOR a príslušného zariadenia;
– Krok 7: Zákazníkovi sa zašle e-mail potvrdzujúci rezerváciu služby (služieb), v ktorom sa zhrnú rezervované služby, cena (ceny), osobitné podmienky, ktoré zákazník prijal, dátum vykonanej rezervácie, informácie týkajúce sa popredajného servisu a prístupu k všeobecným obchodným podmienkam a adresa zariadenia, na ktorej môže zákazník podať prípadné sťažnosti.
Všetky rezervácie sa považujú za uskutočnené, akonáhle zákazník klikne na stránku „dokončiť rezerváciu“. (i) v prípade predplatenej rezervácie na tlačidlo „Zaplatiť“ alebo (ii) v prípade rezervácie, ktorá sa má zaplatiť v rámci zariadenia, na tlačidlo „Potvrdiť“.
Zákazník môže vykonať rezerváciu služieb Accor v mene jednej alebo viacerých ďalších osôb, a to maximálne do počtu 7 (sedem) izieb. Nad tento počet sa na rezerváciu vykonanú zákazníkom vzťahujú podmienky platné pre skupiny, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke www.meetings.accor.com. Rezervácie týkajúce sa obchodných skupín, stretnutí, seminárov atď. je potrebné nájsť na webovej stránke www.all.accor.com v časti „Profesionálne riešenia“.

3.2 REZERVÁCIA PARTNERSKÝCH SLUŽIEB

Rezervácie, ktoré zákazník uskutočňuje prostredníctvom služieb partnerov, sa vykonávajú prostredníctvom webových stránok a mobilných služieb jednotlivých partnerov.
Rezervácia sa uskutočňuje priamo medzi zákazníkom a partnermi podľa krokov uvedených na webových stránkach a v mobilných službách partnerov.

4.1 CENA

Ceny súvisiace s rezerváciou služieb sú uvedené pred, počas a po rezervácii.
V prípade ubytovacích služieb sú uvedené ceny za izbu pre vybraný počet osôb a dátum.
Pri potvrdení rezervácie Služby je Zákazníkovi uvedená celková cena v sume s daňami v obchodnej mene Zariadenia (ktorá sa v niektorých prípadoch môže líšiť od miestnej meny Zariadenia) a platí len počas obdobia uvedeného na Stránke.
Ak sa úhrada celkovej ceny rezervovanej služby uskutoční v zariadení v inej mene, ako je mena potvrdená v rezervácii, náklady na výmenu meny znáša zákazník. Upozorňujeme, že ak sa na stránke objaví prepočet meny potvrdenej v rezervácii na inú menu, je uvedený len na informačné účely a nemá zmluvný charakter, najmä vzhľadom na možnú zmenu výmenných kurzov medzi dátumom rezervácie a dátumom pobytu v zariadení.
Ak nie je na stránke uvedené inak, možnosti (napríklad raňajky, polpenzia, plná penzia atď.), ktoré nie sú ponúkané počas rezervácie služby, nie sú zahrnuté v cene.
Turistická daň, ktorá sa uvádza pri rezervácii služby, sa platí priamo na mieste v ubytovacom zariadení, okrem prípadu platby vopred online pred pobytom, kde môže byť táto suma zahrnutá.
Ceny zohľadňujú DPH platnú v deň rezervácie a akákoľvek zmena platnej sadzby DPH sa automaticky premietne do ceny uvedenej v deň fakturácie.
Každá zmena alebo zavedenie nových zákonných alebo regulačných poplatkov uložených príslušnými orgánmi sa automaticky premietne do ceny uvedenej v deň fakturácie.
Niektoré propagačné ponuky sú k dispozícii len na stránke a predávajú sa výlučne na internete a v žiadnom prípade nie sú k dispozícii na recepcii prevádzkarne.

4.2 ZÁRUKA NAJLEPŠEJ CENY

Ak zákazník nájde nižšiu cenu inde do 24 hodín od rezervácie na stránke a najneskôr 48 hodín pred plánovaným dátumom príchodu do ubytovacieho zariadenia, ACCOR a/alebo ubytovacie zariadenie(-a) sa zaväzuje(-ú), že najnižšiu cenu dorovná a ponúkne zľavu vo výške (i) 10 % pre Fairmont, Raffles a Swissôtel a (ii) 25 % pre ostatné oprávnené značky. Podmienky oprávnenosti na túto ponuku a postup, ktorý treba dodržať, aby ste ju mohli využiť, sú opísané vo všeobecných podmienkach „Záruky najlepšej ceny“.

4.3 PLATBA

Zákazník poskytne svoje platobné údaje (i) uhradiť rezerváciu vopred pred pobytom, (ii) ako záruka rezervácie alebo (iii) v dôsledku online odhlásenia navrhnutého ako súčasť uvítacích služieb, ako je opísané v bode 4.3 nižšie, s priamym uvedením v oblasti určenej na tento účel (zabezpečený vstup pomocou šifrovania SSL), ak ide o kreditnú kartu: číslo kreditnej karty bez medzier medzi číslicami, dátum jej platnosti (upozorňujeme, že použitá banková karta musí byť platná v čase pobytu) a bezpečnostný kód ako súčasť predplatby na platobných platformách uvedených nižšie.
Spoločnosť ACCOR si na zabezpečenie online platieb bankovou kartou vybrala OGONE/Ingenico Payment Services (t. j. poskytovateľa platobných služieb)/CyberSource/Adyen/Stripe/Banque Casino/Silkpay/ShareGroop/AsiaPay/First Data. Títo partneri preverujú platnosť kreditnej karty zákazníka a môžu ju odmietnuť z niekoľkých dôvodov: odcudzenie alebo zablokovanie karty, vyčerpanie limitu, chyba pri zadávaní atď. V prípade akýchkoľvek problémov sa zákazník musí obrátiť na svoju banku a Zariadenie alebo iný subjekt, aby potvrdil svoju rezerváciu služby a spôsob platby.
Na stránke s platbami sú k dispozícii a uvedené online platobné metódy (karty, peňaženky atď.), ako napríklad Visa a Mastercard, American Express, JCC, Diners, China UnionPay, Post Finance, ELO, Bancontact, Sofort, iDeal, Przelewy24, PayPal, Alipay, WeChat, ShareGroop a karty Banque Casino. Tento zoznam sa môže zmeniť.
V prípade platby prevádzkarni alebo inému subjektu môže každá prevádzkareň alebo iný subjekt akceptovať rôzne spôsoby platby, ale zákazník musí prevádzkarni predložiť kreditnú kartu, ktorú použil na zaručenie rezervácie alebo na vykonanie predplatby. Prevádzkareň môže tiež požiadať zákazníka o predloženie dokladu totožnosti na účely prevencie podvodov s kreditnými kartami.
Ak zákazník nezaplatil za svoj pobyt vopred online, zariadenie môže pri príchode požiadať zákazníka o zálohu alebo o povolenie na zaťaženie kreditnej karty, aby sa zaručila úhrada sumy zodpovedajúcej službám spotrebovaným na mieste.
Členovia vernostného programu ACCOR môžu využiť svoje body na rezerváciu celej alebo časti oprávnenej služby Accor na stránke podľa podmienok uvedených vo vernostnom programe.
V prípade, že sa zákazník nedostaví v prvý deň rezervácie ubytovacej služby („no show“), bude jeho rezervácia v plnej výške zrušená. Zákazník je informovaný, že v takomto prípade zariadenie dá jeho izby do predaja a ak je rezervácia nezrušiteľná / nevymeniteľná / nevratná, zákazník nemá nárok na žiadnu náhradu alebo kompenzáciu. Ak je rezervácia zaručená kreditnou kartou alebo bola predmetom predbežnej bankovej autorizácie, ubytovacie zariadenie zúčtuje zákazníkovi cenu prvej noci z kreditnej karty, ktorá bola poskytnutá ako záruka rezervácie, a všetky ďalšie noci rezervácie budú zrušené bezplatne, pokiaľ nie je v osobitných podmienkach uvedené inak.
V čase predplatby suma, ktorá sa strháva pri rezervácii služby, zahŕňa celkovú sumu uvedenú v čase rezervácie (vrátane všetkých platných daní) a prípadne cenu možností vybraných zákazníkom, ako je opísané v článku 4.1 vyššie.
Faktúra bude zaslaná v elektronickej podobe na e-mailovú adresu, ktorú zákazník oznámil pri rezervácii; ak si zákazník želá dostať faktúru v papierovej podobe, musí o to výslovne požiadať príslušné zariadenie.

4.4 UVÍTACIA SLUŽBA (ONLINE PRIHLÁSENIE A ODHLÁSENIE)

Ak chce zákazník využívať službu Welcome Service, musí v plnej miere dodržiavať ustanovenia tohto článku.
S cieľom uľahčiť a urýchliť príchod a/alebo odchod zákazníka z ubytovacieho zariadenia zriadila spoločnosť ACCOR službu Welcome Service, ktorá slúži na digitalizáciu procesu prihlásenia a/alebo odhlásenia pred pobytom, ak je jeho rezervácia oprávnená na túto službu.
Zákazník dostane od zariadenia odpoveď o možnosti využiť túto službu do 2 dní od podania žiadosti.
V niektorých prípadoch sa online prihlásenie môže vykonať len vtedy, ak sa online vykoná aj odhlásenie. V takom prípade môže zákazník odmietnuť online check-out (nazývaný aj „rýchly check-out“), čím sa zruší online žiadosť o check-in a všeobecne aj služba Welcome Service.
V prípade, že online check-out nie je povinný, zákazník sa môže zaregistrovať online a odhlásiť sa v prevádzkarni.
Výsledkom online odhlásenia je žiadosť o autorizáciu (nazývaná aj „predbežná autorizácia“) z banky zákazníka. Tento postup spočíva v záruke za odhadované náklady na pobyt a v oprávnení zaplatiť zariadeniu na základe skutočných nákladov zákazníka až do výšky schválenej sumy. Ubytovacie zariadenie po odchode zákazníka na konci pobytu zúčtuje len skutočnú sumu faktúry bez toho, aby vyžadovalo fyzickú prítomnosť alebo nové potvrdenie od uvedeného zákazníka.
Suma žiadosti o autorizáciu zahŕňa sumu rezervácie (alebo sumu zostávajúcu na zaplatenie v prípade čiastočnej platby vopred pri rezervácii) a paušálnu platbu na pokrytie prípadnej spotreby alebo výdavkov zákazníka na mieste (raňajky, ak nie sú zahrnuté v cene, reštaurácia, bar, prípadne pobytová taxa atď.). Túto sumu určuje ubytovacie zariadenie podľa počtu osôb a počtu rezervovaných nocí.
Napríklad: 2 noci za 130 eur + 40 eur odhadovaných na príplatky = žiadosť o povolenie 300 eur.
Žiadosť o autorizáciu nie je okamžitým inkasom, ale zodpovedá rezerve na budúcu platbu, ktorú schválila banka zákazníka a ktorá dočasne znižuje limit použitej bankovej karty, aby sa zaručila možnosť následného inkasa. V niektorých prípadoch sa však žiadosť o autorizáciu môže objaviť ako čakajúci debet na bankovom účte spojenom s použitou kartou.
Po aktivácii žiadosti o autorizáciu a jej potvrdení bankou zašle prevádzkareň na konci pobytu banke zákazníka žiadosť o inkaso zodpovedajúcu sume faktúry:
– ak je faktúra nižšia ako suma uvedená v žiadosti o autorizáciu, skutočný debet z karty sa bude rovnať sume, ktorú Zákazník skutočne dlhuje. Limit na karte bude následne upravený (uvoľnený) z účtu zákazníka vzhľadom na tento rozdiel (v časovom rámci, ktorý sa líši podľa banky);
Napríklad: Žiadosť o autorizáciu vo výške 300 eur, konečná faktúra vo výške 260 eur = debet vo výške 260 eur a zrušenie žiadosti o autorizáciu vo výške zvyšných 40 eur.
– ak je faktúra vyššia ako suma žiadosti o povolenie, potom ju zariadenie použije v plnej výške. Zvyšok výdavkov sa potom ďalej odpíše z tej istej karty. Z účtu zákazníka sa teda odúčtujú dve sumy. Jednou je suma žiadosti o povolenie a druhou je dodatočný poplatok. Odporúča sa však, aby sa zákazník vrátil na recepciu a uhradil sumu žiadosti o povolenie alebo zaplatil na mieste.
Napríklad: Žiadosť o autorizáciu vo výške 300 eur, konečná faktúra vo výške 320 eur = debet 300 eur + debet 20 eur.
Niektoré zariadenia môžu pre faktúru používať inú menu, ako sa používa v žiadosti o povolenie. V takom prípade sa môže suma skutočne zaúčtovaná na ťarchu účtu líšiť od sumy uvedenej v žiadosti o povolenie vzhľadom na možný rozdiel výmenného kurzu medzi dátumom žiadosti o povolenie a dátumom faktúry.
V ojedinelých prípadoch môže žiadosť o autorizáciu viesť k odpísaniu finančných prostriedkov z účtu klienta ešte pred tým, ako sa skutočné odpísanie uskutoční. V tomto prípade sa z karty nestrháva dvakrát. Zostatok, ak je dlžný zákazníkovi, banka automaticky preúčtuje zákazníkovi.
Ak si zákazník na návrh ubytovacieho zariadenia želá zaplatiť celý pobyt vopred pri príchode, akékoľvek dodatočné výdavky, ktoré vzniknú v ubytovacom zariadení, sa nemôžu pripočítať k účtu za izbu a zaplatia sa priamo hotelu v čase spotreby.
Ak sa rezervácia zruší po vykonaní autorizačnej žiadosti, banke držiteľa karty sa automaticky zašle žiadosť o zrušenie autorizačnej žiadosti. V ojedinelých prípadoch sa toto zrušenie môže javiť ako vrátenie peňazí.
Upozorňujeme, že uvoľnenie predautorizovanej sumy (alebo vrátenie peňazí) zvyčajne trvá dvadsaťštyri (24) až štyridsaťosem (48) hodín, ale v závislosti od banky držiteľa karty môže trvať až sedem (7) pracovných dní alebo viac.
Na aktiváciu žiadosti o autorizáciu je zákazník vyzvaný, aby v rámci predplatného služby poskytol údaje o svojej kreditnej karte. Zákazník je vopred informovaný o vlastnostiach žiadosti o autorizáciu a žiadosť o autorizáciu sa vykoná len so súhlasom zákazníka. Informácie o kreditnej karte uchováva iba poskytovateľ platobných služieb spoločnosti ACCOR v rámci prísnych bezpečnostných zásad pre bankové informácie.
Ak zákazník poskytol údaje o svojej kreditnej karte v rámci garantovanej rezervácie:
– zákazník je vyzvaný, aby použil tú istú kartu na vykonanie svojej žiadosti o autorizáciu, a v takom prípade zákazník jednoducho vyjadrí svoj súhlas s operáciou a zadá svoj bezpečnostný kód.
– zákazník si môže pre žiadosť o autorizáciu vybrať inú bankovú kartu a v takom prípade je vyzvaný, aby opätovne zadal údaje o novej vybranej karte.
V prípade, že zákazník nevykoná zaručenú rezerváciu, ale podá žiadosť o autorizáciu, ktorá je potvrdená, potom sa táto rezervácia svojou povahou stáva rezerváciou zaručenou kartou použitou pri žiadosti o autorizáciu.
V prípade, že banka žiadosť o autorizáciu zamietne alebo dôjde k technickému prerušeniu, ktoré neumožnilo vykonať žiadosť o autorizáciu, rezervácia zostáva v pôvodnom stave (rezervácia garantovaná kartou zvolenou v čase rezervácie alebo negarantovaná rezervácia).
Ak banka zákazníka používa bezpečnostný systém „3D Secure“, banka môže zákazníkovi zaslať SMS s informáciou o debete na jeho účte. V žiadnom prípade nepôjde o okamžitý debet.

V prípade ubytovacích služieb (rezervácia izieb v ubytovacom zariadení alebo iných druhov ubytovania) sa uvádza, že zákazník nemá právo na odstúpenie od zmluvy podľa článku L. 221-18 spotrebiteľského zákonníka v súlade s článkom L. 221-28 ods. 12 spotrebiteľského zákonníka, ktorý toto právo vylučuje v prípade zmlúv týkajúcich sa poskytovania ubytovacích služieb, ktoré sa majú poskytnúť k určitému dátumu alebo v určitom období.
Pre každú rezerváciu Služby sú v Osobitných podmienkach uvedené podmienky zrušenia a/alebo zmeny rezervácie.
Na rezervácie s platbou vopred sa nevzťahujú žiadne zmeny a/alebo zrušenia. Záloha (peniaze zaplatené vopred) sa nevracia. Je to uvedené v osobitných podmienkach.
Ak to osobitné podmienky umožňujú:
– zrušenie rezervácie služby je možné vykonať priamo na stránke v časti „Konzultovať alebo zrušiť rezerváciu“;
– zmenu rezervácie služby je možné vykonať priamo v prevádzkarni, ktorej kontaktné údaje vrátane telefónneho čísla sú uvedené v e-maile s potvrdením rezervácie.
V prípade prerušenia Služby zo strany Zákazníka bude účtovaná celá dohodnutá cena. V prípade rezervácie s platbou vopred pred pobytom sa peniaze nevracajú.
V prípade ubytovacej služby, ak nie je v osobitných podmienkach výslovne uvedené inak, musí zákazník opustiť izbu ubytovacieho zariadenia do času určeného ubytovacím zariadením, spravidla do 12.00 hod. v posledný deň rezervácie. V opačnom prípade bude zákazníkovi účtovaný poplatok za ďalšiu noc.

Zákazník je výlučne zodpovedný za svoj výber služieb na stránke a ich vhodnosť pre svoje potreby, takže spoločnosť ACCOR nemôže byť v tomto ohľade stíhaná.
Zákazník je tiež výlučne zodpovedný za informácie poskytnuté pri vytváraní svojho účtu a/alebo pri rezervácii služby. Spoločnosť ACCOR nenesie zodpovednosť za akékoľvek chybné alebo podvodné informácie poskytnuté zákazníkom. Okrem toho za používanie svojho účtu a za všetky rezervácie vykonané v mene zákazníka aj v mene tretích strán vrátane neplnoletých osôb zodpovedá len zákazník, s výnimkou preukázania podvodného použitia, ktoré vzniklo bez zavinenia alebo nedbanlivosti zo strany zákazníka. V tejto súvislosti je zákazník povinný bezodkladne informovať spoločnosť ACCOR o akomkoľvek hackerskom útoku alebo podvodnom použití svojej e-mailovej adresy a kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom, ktorého údaje sú uvedené v článku 9.
Zákazník sa zaväzuje používať stránky a služby na nich ponúkané v súlade s platnými predpismi a týmito všeobecnými podmienkami. V prípade porušenia povinností zákazníka vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok je zákazník zodpovedný za škody, ktoré spôsobil spoločnosti ACCOR alebo tretím osobám. V tejto súvislosti sa zákazník zaväzuje ručiť spoločnosti ACCOR za všetky nároky, žaloby alebo regresné nároky akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vzniknúť, a nahradiť všetky škody, poplatky alebo akékoľvek náhrady s tým spojené.
Zákazník sa najmä zaväzuje vykonať konečnú rezerváciu služby, zaplatiť jej cenu a dodržiavať osobitné podmienky, ktoré sa na ňu vzťahujú. V skutočnosti:
– Akákoľvek rezervácia alebo platba, ktorá je nepravidelná, neúčinná, neúplná alebo podvodná z dôvodu na strane zákazníka, bude mať za následok zrušenie rezervácie služby na náklady zákazníka bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek žaloby, ktoré môže spoločnosť ACCOR voči takémuto zákazníkovi podať;
– Zákazník nesmie do prevádzkarne pozvať žiadnu osobu, ktorej správanie by mohlo narušiť chod prevádzkarne a/alebo pobyt ostatných zákazníkov.
– Zákazník nesmie do zariadenia (spoločných priestorov a/alebo spální) vnášať nápoje alebo potraviny z vonkajších zdrojov, pokiaľ to príslušné zariadenie vopred jasne nepovolí;
– Zákazník nesmie fajčiť vo verejných priestoroch a v spálňach by mal fajčiť len vtedy, ak sú klasifikované ako fajčiarske miestnosti a vopred si ich ako také zarezervoval. Niektoré zariadenia sú 100 % nefajčiarske, čo znamená, že fajčenie je zakázané aj v spálňach.
– Zákazník nesmie narúšať ani rušiť prevádzku zariadenia vrátane jeho zamestnancov, nesmie ohrozovať bezpečnosť zariadenia ani osôb v ňom.
– V širšom zmysle, akékoľvek správanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a verejným poriadkom v zariadení, ako aj akékoľvek porušenie vnútorného poriadku zariadenia, bude dôvodom na to, aby riaditeľ zariadenia a/alebo akýkoľvek iný poskytovateľ služieb požiadal zákazníka o opustenie priestorov bez akejkoľvek náhrady a/alebo vrátenia peňazí, ak už bola platba vykonaná. V prípade, že ešte nebola vykonaná žiadna platba, zákazník musí zaplatiť cenu spotrebovaných služieb pred opustením priestorov;
– Každú maloletú osobu musí sprevádzať dospelá osoba, ktorá je držiteľom osobného dokladu totožnosti; touto dospelou osobou môže byť akákoľvek osoba so súhlasom rodičov (zariadenie môže požiadať o predloženie dokladu o tomto súhlase rodičov).
– Zákazník sa tiež zaväzuje zabezpečiť, aby počítačové zdroje sprístupnené prevádzkarňou (vrátane siete Wi-Fi) neboli žiadnym spôsobom používané na reprodukciu, zobrazovanie, sprístupňovanie alebo oznamovanie verejnosti diel alebo predmetov chránených autorským právom alebo príbuznými právami duševného vlastníctva, ako sú texty, obrázky, fotografie, hudobné diela, audiovizuálne diela, softvér a videohry, bez povolenia nositeľov práv stanovených v knihách I a II zákonníka duševného vlastníctva, ak sa takéto povolenie vyžaduje. Zákazník je tiež povinný dodržiavať bezpečnostnú politiku poskytovateľa prístupu na internet v prevádzkarni vrátane usmernení pre bezpečnostné opatrenia zavedené na zabránenie nezákonnému využívaniu zdrojov a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by narušilo účinnosť týchto opatrení.
Zákazník je zodpovedný za všetky škody, ktoré spôsobí on a/alebo jeho hostia v zariadení, a znáša všetky náklady, ktoré vzniknú v dôsledku takýchto škôd a/alebo nedodržania vyššie uvedených pravidiel. Spoločnosť ACCOR si vyhradzuje právo v prípade potreby zasiahnuť a podniknúť akékoľvek vhodné kroky voči zákazníkovi.

Spoločnosť ACCOR sa zaväzuje, že v rámci svojich možností zabezpečí prístup k Stránke a ponúkaným Službám v súlade so Všeobecnými podmienkami, bude konať s odbornou starostlivosťou a kompetentne a v primeranom rozsahu vynaloží všetko úsilie na odstránenie akejkoľvek poruchy, na ktorú bola upozornená.
Spoločnosť ACCOR však môže byť nútená bez predchádzajúceho upozornenia dočasne pozastaviť prevádzku stránky, najmä z technických dôvodov týkajúcich sa údržby, bez toho, aby za to niesla zodpovednosť.
Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že zodpovednosť spoločnosti ACCOR sa nevzťahuje na akékoľvek nepríjemnosti alebo škody vyplývajúce z používania internetovej siete vrátane, ale nie výlučne:
– slabý prenos a/alebo príjem akýchkoľvek údajov a/alebo informácií cez internet;
– porucha akéhokoľvek prijímacieho zariadenia alebo komunikačných liniek;
– akákoľvek porucha internetovej siete, ktorá bráni správnemu fungovaniu stránky a/alebo rezervácii služieb.
Stránka môže používateľov presmerovať na webové odkazy iných webových stránok, ktoré sú publikované a spravované tretími stranami, za ktoré spoločnosť ACCOR nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webových stránok a služby na nich ponúkané. V tejto súvislosti sa osobitne upozorňuje, že partneri sú zodpovední za propagáciu ponúk uverejnených na ich vlastných webových stránkach. Za rozhodnutie navštíviť webové stránky tretích strán je preto plne zodpovedný zákazník.
Spoločnosť ACCOR slúži ako sprostredkovateľ medzi jednotlivými prevádzkarňami a zákazníkom, čo zákazník uznáva a výslovne akceptuje. Spoločnosť ACCOR má preto mandát na rokovania, školenia a marketing služieb Accor v prevádzkach. Treba poznamenať, že zariadenia prevádzkujú právnické osoby, ktoré sú odlišné od ACCOR.
Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade súdneho sporu a/alebo sťažnosti týkajúcej sa pobytu v zariadení alebo rezervácie služby ACCOR sa zaväzuje obrátiť výlučne na prevádzkovateľa príslušného zariadenia a že v tejto súvislosti nemôže v žiadnom prípade požadovať zodpovednosť ACCOR alebo ktorejkoľvek spoločnosti skupiny ACCOR za nedostatky, ktoré možno pripísať zariadeniu. Informácie týkajúce sa zariadenia sú k dispozícii (i) v e-maile s potvrdením rezervácie a (ii) vo formulári Prevádzkarne na Webovom sídle.

Žiadna zo zmluvných strán nemôže niesť zodpovednosť voči druhej zmluvnej strane v prípade nesplnenia jej záväzkov v dôsledku udalosti vyššej moci. Výslovne sa dohodlo, že prípad vyššej moci pozastavuje plnenie vzájomných povinností zmluvných strán a že každá zmluvná strana znáša náklady, ktoré z toho vyplývajú. Udalosti, ktoré sa považujú za vyššiu moc, sú tie, ktoré všeobecne uznáva judikatúra francúzskeho kasačného súdu. Ak udalosť vyššej moci trvá dlhšie ako tridsať (30) dní od jej výskytu, tieto všeobecné podmienky môže ukončiť ktorákoľvek zo zmluvných strán bez toho, aby ktorákoľvek z nich mohla požadovať náhradu škody.
V prípade zásahu vyššej moci, výnimočnej udalosti alebo nemožnosti vykonať Službu a najmä sprístupniť Zákazníkovi izbu Zariadenia, si Zariadenie môže vyhradiť možnosť poskytnúť Zákazníkovi úplne alebo čiastočne ubytovanie v Zariadení rovnocennej kategórie alebo vykonať Službu rovnakého charakteru na základe predchádzajúceho súhlasu Zákazníka. Primerané náklady spojené s presunom (dodatočné náklady na izby, dopravu a telefonický hovor) medzi dvoma zariadeniami hradí príslušné zariadenie v súlade s existujúcim štandardným postupom uvedeného zariadenia.

Zákaznícky servis je vám k dispozícii na riešenie akýchkoľvek nárokov týkajúcich sa služby na stránke.
Môžete sa na nás obrátiť v oblasti podpory
Alebo nám môžete napísať na adresu:
Zákaznícky servis pre rezervácie
Rue de la Mare Neuve 2
91021 Evry – FRANCÚZSKO
V záujme uľahčenia vybavovania reklamácií sa odporúča zasielať sťažnosti na oddelenie služieb zákazníkom v písomnej forme týkajúce sa neposkytnutia alebo nekvalitného poskytnutia služieb do ôsmich (8) dní odo dňa ukončenia poskytovania služieb.
Zákazník sa zaväzuje, že vo vzťahu k oddeleniu služieb zákazníkom bude zdvorilý a nebude sa vyjadrovať hanlivo, najmä na adresu spoločnosti ACCOR, prevádzkarní, subjektov jej skupiny alebo jej zamestnancov či spolupracovníkov, v súlade s pravidlami zdravého rozumu a slušnosti. Spoločnosť ACCOR si vyhradzuje právo prijať všetky primerané opatrenia voči zákazníkovi v prípade škodlivého alebo odsúdeniahodného správania (najmä nešťastného, zlomyseľného alebo urážlivého správania) voči spoločnosti ACCOR, jej prevádzkarniam, subjektom jej skupiny alebo jej zamestnancom či spolupracovníkom.

Keď Zákazník používa Stránku, najmä pri rezervácii, spoločnosť ACCOR. a subjekty skupiny ACCOR spracúvajú osobné údaje, ako je uvedené v„Charte ochrany osobných údajov“.
Informácie zhromaždené v rámci rezervácie zákazníka sú teda určené spoločnosti ACCOR , jej subjektom, jej partnerom, poskytovateľom služieb (najmä poskytovateľom online platobných služieb) a prevádzkarniam na účely vykonania rezervácie alebo prijatia predzmluvných opatrení. Po zavedení záruk stanovených platnými predpismi sa údaje zákazníka môžu prenášať z Európy do krajín, ktoré z pohľadu Európskej únie nezaručujú rovnocennú úroveň ochrany údajov.
S cieľom zabezpečiť platobné transakcie spracúvajú subjekty skupiny ACCOR osobné údaje najmä na určenie úrovne rizika podvodu spojeného s každou transakciou. Pri tejto príležitosti môžu ACCOR a zariadenia využiť poskytovateľa služieb prevencie rizík skupiny ACCOR na spresnenie svojej analýzy. V závislosti od výsledkov vykonaných vyšetrovaní môže skupina ACCOR prijať bezpečnostné opatrenia, najmä požiadať zákazníka, aby použil iný rezervačný kanál alebo alternatívny spôsob platby. Tieto opatrenia budú mať za následok pozastavenie realizácie rezervácie alebo, ak výsledok analýzy nezaručuje bezpečnosť objednávky, jej zrušenie. Podvodné použitie platobného prostriedku, ktoré vedie k omeškaniu platby, môže mať za následok, že zákazník bude zapísaný do súboru incidentov skupiny ACCOR, čo môže viesť skupinu ACCORgroup k zablokovaniu budúcich platieb alebo k vykonaniu dodatočných kontrol.
Zákazník môže kedykoľvek uplatniť svoje práva podľa predpisov o ochrane osobných údajov. Všetky informácie potrebné na tento účel sú uvedené v„Charte ochrany osobných údajov“.

Zadanie požadovaných bankových údajov a prijatie týchto Všeobecných podmienok a Osobitných podmienok elektronickými prostriedkami predstavuje elektronickú zmluvu medzi zmluvnými stranami, ktorá je dôkazom medzi zmluvnými stranami o rezervácii služby a zaplatení súm splatných po vykonaní uvedenej rezervácie.
Všeobecné zmluvné podmienky a príslušné osobitné podmienky predstavujú úplné záväzky zmluvných strán. Žiadna iná podmienka oznámená zákazníkom nesmie byť zahrnutá do tohto dokumentu.
V prípade rozporu medzi osobitnými podmienkami a všeobecnými podmienkami sa na príslušný záväzok vzťahujú len osobitné podmienky. V prípade rozporu medzi všeobecnými obchodnými podmienkami partnera akejkoľvek povahy na jednej strane a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami na strane druhej sa na daný záväzok vzťahujú výlučne ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok.
Ak sa jedno alebo viacero ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok považuje za neplatné alebo sa za také vyhlásilo na základe zákona, nariadenia alebo na základe právoplatného rozhodnutia príslušného súdu, všetky ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.
Autentickým jazykom je francúzština. Ak sú Všeobecné podmienky preložené do cudzieho jazyka, francúzsky jazyk má prednosť pred akýmkoľvek iným prekladom v prípade akéhokoľvek sporu, súdneho sporu, ťažkostí s výkladom alebo pri plnení týchto podmienok a vo všeobecnejšej rovine, pokiaľ ide o vzťahy medzi zmluvnými stranami.
Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť ACCOR môže postúpiť tieto Všeobecné podmienky a všetky práva a povinnosti s nimi spojené na akúkoľvek tretiu stranu bez predchádzajúceho písomného súhlasu zákazníka. Zákazník súhlasí s tým, že takéto postúpenie zbavuje spoločnosť ACCOR zodpovednosti za budúce úkony. Zákazník nesmie postúpiť Všeobecné obchodné podmienky ani práva a povinnosti s nimi spojené na tretie strany bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ACCOR.

Všeobecné obchodné podmienky sa riadia francúzskym právom bez toho, aby boli dotknuté záväzné ochranné ustanovenia, ktoré sa môžu uplatňovať v krajine bydliska spotrebiteľov.
Spoločnosť Accor týmto informuje zákazníka o možnosti obrátiť sa v prípade sporu týkajúceho sa týchto všeobecných obchodných podmienok na postup konvenčnej mediácie alebo na inú alternatívnu formu riešenia sporov v rámci podmienok stanovených v hlave I knihy VI spotrebiteľského zákonníka.
Po tom, ako sa zákazník obrátil na zákaznícky servis alebo na prevádzkareň, aby sa pokúsili spor vyriešiť zmierom, a v prípade zápornej odpovede alebo absencie odpovede do šesťdesiatich (60) dní od postúpenia, sa zákazník môže obrátiť na mediátora pre cestovný ruch a cestovanie – BP 80303 – 75823 Paris Cedex 17 pre dcérske spoločnosti a spravované hotely skupiny ACCOR a pre franšízové hotely ACCOR, ktoré sa rozhodli obrátiť na mediátora pre cestovný ruch a cestovanie.
– Postup odporúčania mediátora a kontaktné informácie sú k dispozícii po kliknutí na tento odkaz: https://all.accor.com/gb/support/reservations/you-stayed/faq/i-want-to-contact-a-mediator-after-a-dispute-during-my-stay-unsolved-amicably.shtml na karte Rezervácia v časti Pomoc a podpora alebo na webovej stránke www.mtv.travel.
– Postúpenie veci mediátorovi sa môže uskutočniť do dvanástich (12) mesiacov od prvej sťažnosti.
– Formulár pre sprostredkovateľa je dostupný na tomto odkaze: https://cloud7.eudonet.com/Specif/EUDO_03874/FormulaireDossierLitiges/home.aspx.
V prípade sporu v prevádzkarni nachádzajúcej sa v Portugalsku, ktorý nemohla vyriešiť príslušná prevádzkareň alebo zákaznícky servis, sa zákazník vyzýva, aby podal sťažnosť na platforme na podávanie sťažností, ktorá je na tento účel k dispozícii na prezentačnej stránke príslušnej prevádzkarne. Platforma je dostupná na tomto odkaze: www.livroreclamacoes.pt.
Spoločnosť ACCOR tiež informuje zákazníka o existencii európskej platformy na riešenie sporov online (ďalej len „ODR“), na ktorú sa zákazník môže obrátiť. Zákazník má k nemu prístup na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Book your stay

CHECK-IN
CHECK-OUT
ROOMS
ROOM 1
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD
ROOM 2
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD
ROOM 3
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD