OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

ACCOR jest spółką akcyjną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlu i Spółek w Nanterre pod numerem 602 036 444, której siedziba znajduje się pod adresem 82 Rue Henri Farman CS20077 – 92445 Issy-les-Moulineaux – Francja i której wewnątrzwspólnotowy numer VAT to FR 93 602 036 444 (dalej „ACCOR”).

ACCOR jest wpisany do rejestru biur podróży i innych podmiotów zajmujących się pobytem pod numerem IM091100035, którego gwarantem jest: WHITE ROCK INSURANCE (Europe) PCC Limited Vision Exchange Building – Triq it-Territorjals, Zone 1, Central Business District – Birkirkara CBD1070 – MALTA i którego ubezpieczycielem jest: CHUBB – 31 place des Corolles – 92400 Courbevoie – Francja.

ACCOR prowadzi stronę internetową https://all.accor.com(dostępną również w wersji mobilnej), serwis internetowy służący do rezerwacji hoteli i innych usług uzupełniających (dalej „Strona”).

Skontaktuj się z nami pod adresem: kontakt ; telefon: +33 (0)1 45 38 86 00.

Niniejsze warunki ogólne (dalej „Warunki ogólne”) mają na celu określenie zasad i warunków, na jakich ACCOR umożliwia swoim klientom (dalej „Klient(y)”) korzystanie ze wszystkich usług, w szczególności usług rezerwacji, które są dostępne na niniejszej Stronie i zostały opisane poniżej (dalej, łącznie „Usługi”).
Przed dokonaniem rezerwacji jakiejkolwiek Usługi w Serwisie, Usługobiorca oświadcza (i) że dany Klient działa dla swoich osobistych celów, które nie są częścią działalności handlowej, przemysłowej, rzemieślniczej, niezależnej lub rolniczej danego Klienta oraz (ii) Klient posiada pełną zdolność prawną do akceptacji niniejszych aktualnych Ogólnych Warunków Handlowych.
Klient jest proszony o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, których uprzednia akceptacja jest obowiązkowa dla rezerwacji jakiejkolwiek Usługi oferowanej w Serwisie. Klientom zaleca się zapisywanie i drukowanie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych przy użyciu standardowych funkcji przeglądarki i komputera.
ACCOR zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub uzupełnienia, w dowolnym czasie, całości lub części niniejszych Ogólnych Warunków. W takim przypadku nowa wersja Ogólnych Warunków będzie dostępna na Stronie z datą wejścia w życie. Klienci powinni regularnie sprawdzać Ogólne Warunki Handlowe, aby być świadomym wszelkich zmian. W każdym przypadku Klient będzie związany wyłącznie wersją Regulaminu obowiązującą w momencie dokonywania przez Klienta rezerwacji swojej Usługi.
Klient bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność za opłacenie, w razie potrzeby, wszelkich środków technicznych niezbędnych do uzyskania dostępu do Witryny.

2.1 USŁUGI ACCOR

ACCOR oferuje (i) usługi rezerwacji pokoi hotelowych lub innych rodzajów zakwaterowania („Usługi noclegowe”) (2.1.1) oraz (ii) usługi uzupełniające do takich Usług („Usługi uzupełniające„) na swojej Stronie (2.1.2).
Usługi zakwaterowania i usługi dodatkowe są dalej nazywane łącznie„usługami Accor„.

2.1.1 USŁUGI ZAKWATEROWANIA

Strona umożliwia rezerwację pokoi w hotelach lub innych rodzajach zakwaterowania prowadzonych pod marką ACCOR (zwanych dalej łącznie„Obiektami„).
Istotne cechy, daty dostępności, cena, oferowane opcje, warunki płatności i szczególne warunki sprzedaży mające zastosowanie do wybranej stawki (polityka gwarancyjna, warunki anulacji, czas zameldowania, warunki stawek członkowskich itp.) oferowanych Placówek są przedstawiane podczas procesu rezerwacji, jak opisano w Artykule 3 poniżej.
W związku z tym należy zauważyć, że każdy Obiekt posiada własne warunki szczególne mające zastosowanie do wybranej stawki, dostępne również na Stronie Internetowej (zwane dalej„Warunkami Szczególnymi”), na które Klient jest informowany przed dokonaniem rezerwacji na Stronie Internetowej. Na przykład godziny zameldowania i wymeldowania, polityka gwarancyjna, okres anulowania, dostęp do Wi-Fi, szczególne warunki mające zastosowanie do dzieci oraz to, czy zwierzęta są dozwolone na smyczy lub w klatce w częściach wspólnych obiektu (ze względów higienicznych zwierzęta nigdy nie są dozwolone w jadalniach) mogą być wyszczególnione w Warunkach Szczególnych.
Wreszcie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w niektórych krajach, Klient może zostać poproszony o wypełnienie formularza policyjnego po przybyciu do Placówki. W tym celu Klient zostanie poproszony o okazanie dokumentu tożsamości w celu weryfikacji, czy musi wypełnić formularz policyjny, czy nie.

2.1.2 USŁUGI UZUPEŁNIAJĄCE

Strona umożliwia również rezerwację Usług Uzupełniających, takich jak śniadanie, butelka szampana w dniu przyjazdu Klienta lub podniesienie standardu Usług Noclegowych.
Usługi Uzupełniające obejmują również usługi turystyczne w rozumieniu art. 3.1 Dyrektywy (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zorganizowanych podróży i powiązanych ustaleń dotyczących podróży, które wraz z Usługami Noclegowymi mogą tworzyć „powiązane świadczenie turystyczne” albo „pakiet turystyczny” zgodnie z kryteriami wymienionymi w ww. dyrektywie. Informacja ta jest przekazywana Klientowi przed rezerwacją tych usług w Warunkach Szczegółowych dotyczących każdej oferty.

2.2 USŁUGI PARTNERSKIE

ACCOR zawiera umowy partnerskie i dystrybucyjne ze stronami internetowymi osób trzecich (zwanych dalej„Partnerami„), aby umożliwić Klientowi wyszukiwanie, wybór i rezerwację pokoi w obiektach różnych marek dystrybuowanych przez ACCOR na stronie internetowej Partnera (zwanych dalej„Usługami Partnerskimi”).
Warunki sprzedaży obowiązujące dla tych Usług Partnerskich są dostępne na stronie internetowej Partnera.

Usługobiorca wybiera dowolną Usługę prezentowaną w Serwisie lub należącą do jego Partnerów, postępując zgodnie z przewidzianym w tym celu procesem.

3.1 REZERWACJA USŁUG ACCOR

Rezerwacje Accor Service są dokonywane przez Klienta na stronie internetowej.
Proces rezerwacji różni się w zależności od ścieżki i prośby Klienta; obejmuje następujące kroki:
– Krok 1: wprowadzenie kryteriów wyszukiwania miejsca docelowego, placówki oraz, w stosownych przypadkach, jednej lub kilku usług dodatkowych;
– Krok 2: wyniki i wybór Placówki oraz, w stosownych przypadkach, jednej lub kilku Usług Uzupełniających;
– Krok 3: szczegóły i charakterystyka wybranej usługi (usług), zwłaszcza jeśli jest to usługa zakwaterowania: charakterystyka zakwaterowania (rodzaj pokoju, wielkość pokoju, TV, minibar, itp.), długość pobytu, oferowane opcje (na przykład: śniadanie, dostęp do Wi-Fi, itp.), całkowita cena rezerwacji, w tym szczegóły dotyczące obowiązujących podatków, formularz informacji prawnej w przypadku powiązanej usługi turystycznej lub pakietu turystycznego oraz wszelkie obowiązujące Warunki Specjalne (polityka gwarancyjna, polityka anulowania, czas zameldowania, itp;)
– Krok 4: podsumowanie rezerwacji Usługi z:
(i) oświadczenie o głównych cechach (długość pobytu, cechy usługi zakwaterowania i/lub usługi uzupełniającej (usług uzupełniających), kwota zawierająca obowiązujące podatki) oraz,
(ii) wskazanie przez Usługobiorcę swoich danych kontaktowych: albo poprzez identyfikację za pomocą istniejącego konta, albo poprzez wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól (oznaczonych gwiazdką) z możliwością zapisania tych danych poprzez utworzenie konta członkowskiego na Stronie lub członkostwo w programie lojalnościowym oferowanym przez ACCOR;
– Krok 5: zakończenie rezerwacji Usługi przez Klienta z:
(i) wskazanie jego informacji o płatności, w przypadku częściowej lub całkowitej przedpłaty rezerwacji przed pobytem lub w przypadku żądania gwarancji rezerwacji Usługi noclegowej oraz:
(ii) zapoznanie się i zaakceptowanie Ogólnych Warunków Handlowych i Warunków Szczególnych dotyczących rezerwacji przed zatwierdzeniem przez Klienta;
– Krok 6: przyjęcie rezerwacji Usługi (Usług) przez ACCOR i zainteresowany Zakład;
– Krok 7: do Klienta wysyłany jest e-mail potwierdzający rezerwację Usługi (Usług) zawierający podsumowanie zarezerwowanej Usługi (Usług), cenę (Ceny), Warunki Szczególne zaakceptowane przez Klienta, datę dokonanej rezerwacji, informacje dotyczące obsługi posprzedażowej i dostępu do Ogólnych Warunków Handlowych oraz adres Zakładu, pod którym Klient może składać ewentualne reklamacje.
Wszystkie rezerwacje uważa się za dokonane w momencie, gdy Klient kliknie na stronę „sfinalizuj rezerwację”. (i) w przypadku rezerwacji zaliczkowej, na przycisku „Zapłać” lub (ii) w przypadku rezerwacji, która ma być opłacona w Placówce, na przycisku „Potwierdź”.
Klient może dokonać rezerwacji usług Accor w imieniu jednej lub więcej dodatkowych osób, w liczbie nie większej niż 7 (siedem) pokoi. Powyżej tej liczby, rezerwacja dokonana przez Klienta będzie podlegała warunkom obowiązującym dla grup, dostępnym na stronie internetowej www.meetings.accor.com. W przypadku rezerwacji dotyczących grup biznesowych, spotkań, seminariów itp. należy przejść do sekcji ” Professional Solutions” na stronie internetowej www.all.accor.com.

3.2 REZERWACJA USŁUG PARTNERSKICH

Rezerwacje dokonywane przez Klienta za pośrednictwem Serwisów Partnerskich są dokonywane za pośrednictwem strony internetowej i serwisów mobilnych każdego z Partnerów.
Rezerwacja dokonywana jest bezpośrednio pomiędzy Klientem a Partnerami, po wykonaniu czynności przewidzianych na stronie internetowej i w serwisach mobilnych Partnerów.

4.1 CENA

Ceny związane z rezerwacją Usług są wskazane przed, w trakcie i po dokonaniu rezerwacji.
W przypadku Usług noclegowych podane ceny są za pokój dla wybranej liczby osób i terminu.
Podczas potwierdzania rezerwacji Usługi, cena całkowita jest wskazywana Klientowi w kwocie z podatkami wliczonymi w walutę handlową Zakładu (która w niektórych przypadkach może być inna niż lokalna waluta Zakładu) i jest ważna tylko w okresie wskazanym na Stronie.
Jeżeli płatność całkowitej ceny zarezerwowanej Usługi dokonywana jest w Placówce w innej walucie niż potwierdzona na rezerwacji, koszty wymiany walut ponosi Klient. Należy pamiętać, że jeśli na Stronie pojawia się przelicznik waluty potwierdzonej na rezerwacji na inną walutę, to jest on podany wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma charakteru umownego, zwłaszcza biorąc pod uwagę możliwą zmianę kursów walut pomiędzy datą rezerwacji a datami pobytu w Obiekcie.
O ile nie zaznaczono inaczej na Stronie, opcje (na przykład śniadanie, niepełne wyżywienie, pełne wyżywienie itp.), które nie są oferowane podczas rezerwacji Usługi, nie są zawarte w cenie.
Opłatę klimatyczną, przedstawioną podczas procesu rezerwacji Usługi, należy uiścić bezpośrednio na miejscu w Obiekcie, z wyjątkiem przypadku przedpłaty online przed pobytem, gdzie kwota ta może zostać uwzględniona.
Ceny uwzględniają podatek VAT obowiązujący w dniu rezerwacji, a każda zmiana obowiązującej stawki podatku VAT zostanie automatycznie odzwierciedlona w cenie wskazanej w dniu rozliczenia.
Wszelkie zmiany lub wprowadzenie nowych opłat prawnych lub regulacyjnych nałożonych przez właściwe organy zostaną automatycznie odzwierciedlone w cenie wskazanej w dniu rozliczenia.
Wreszcie, niektóre oferty promocyjne są dostępne wyłącznie na Stronie i sprzedawane wyłącznie w Internecie, a w żadnym wypadku nie są dostępne w recepcji Placówki.

4.2 GWARANCJA NAJLEPSZEJ CENY

Jeśli klient znajdzie niższą cenę w innym miejscu w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji na stronie internetowej i nie później niż 48 godzin przed planowaną datą przyjazdu do obiektu, ACCOR i/lub obiekt(y) zobowiązują się do wyrównania najniższej stawki i zaoferowania rabatu w wysokości (i) 10% dla Fairmont, Raffles i Swissôtel oraz (ii) 25 % dla pozostałych kwalifikujących się marek. Warunki kwalifikowania się do tej oferty oraz procedura, którą należy zastosować, aby z niej skorzystać, są opisane w ogólnych warunkach „Gwarancji najlepszej ceny”.

4.3 PŁATNOŚĆ

Klient podaje dane do płatności (i) dokonania przedpłaty za rezerwację przed pobytem, (ii) jako gwarancja rezerwacji, lub (iii) w wyniku procedury wymeldowania online proponowanej w ramach Usługi Powitalnej opisanej w punkcie 4.3 poniżej, wskazując bezpośrednio, w obszarze przewidzianym do tego celu (bezpieczne wejście dzięki szyfrowaniu SSL), gdy jest to karta kredytowa: numer karty kredytowej, bez spacji między cyframi, jej datę ważności (zwraca się uwagę, że użyta karta bankowa musi być ważna w momencie pobytu) oraz kod bezpieczeństwa w ramach przedpłaty na platformach płatniczych wymienionych poniżej.
ACCOR wybrał OGONE/Ingenico Payment Services (tj. dostawcę usług płatniczych)/CyberSource/Adyen/Stripe/Banque Casino/Silkpay/ShareGroop/AsiaPay/First Data do zabezpieczenia płatności online kartą bankową. Karta kredytowa Klienta jest sprawdzana pod kątem ważności przez tych partnerów i może zostać odrzucona z kilku powodów: karta skradziona lub zablokowana, osiągnięty limit, błąd przy wprowadzaniu danych itp. W przypadku jakichkolwiek problemów, Klient będzie musiał zwrócić się do swojego banku i Zakładu lub innego podmiotu w celu potwierdzenia rezerwacji Usługi i sposobu płatności.
Metodami płatności online (karty, portfele itp.) dostępnymi i wymienionymi na stronie płatności w Serwisie mogą być karty Visa i Mastercard, American Express, JCC, Diners, China UnionPay, Post Finance, ELO, Bancontact, Sofort, iDeal, Przelewy24, PayPal, Alipay, WeChat, ShareGroop oraz Banque Casino. Lista ta może ulec zmianie.
W przypadku płatności na rzecz Zakładu lub innego podmiotu, każdy Zakład lub inny podmiot może akceptować różne sposoby płatności, ale Klient musi przedstawić Zakładowi kartę kredytową, której użył do zagwarantowania rezerwacji lub dokonania przedpłaty. Placówka może również poprosić Klienta o okazanie dokumentu tożsamości w celu zapobiegania oszustwom związanym z kartami kredytowymi.
Jeśli klient nie dokonał przedpłaty za pobyt w Internecie, zakład może w dniu przyjazdu poprosić klienta o wpłatę depozytu lub upoważnienie do obciążenia karty kredytowej w celu zagwarantowania zapłaty kwot odpowiadających usługom konsumowanym na miejscu.
Członkowie programu lojalnościowego ACCOR mogą wykorzystać swoje punkty w celu zarezerwowania całości lub części kwalifikującej się usługi Accor na Stronie, zgodnie z warunkami opisanymi w programie lojalnościowym.
W przypadku niestawienia się klienta w pierwszym dniu rezerwacji usługi zakwaterowania („no show”), rezerwacja klienta zostanie w całości anulowana. Klient jest informowany, że w takim przypadku Obiekt wystawi jego pokoje na sprzedaż i jeśli rezerwacja będzie nie do odwołania / nie do wymiany / nie do zwrotu, Klientowi nie będzie przysługiwał żaden zwrot ani odszkodowanie. Jeżeli rezerwacja jest gwarantowana kartą kredytową lub była przedmiotem preautoryzacji bankowej, Zakład obciąży Klienta kosztem pierwszej nocy z karty kredytowej, która została podana jako gwarancja rezerwacji, a wszelkie dodatkowe noce z rezerwacji zostaną anulowane bez opłat, chyba że w Warunkach Szczególnych wskazano inaczej.
W momencie dokonania przedpłaty kwota, która jest obciążana przy rezerwacji Usługi, obejmuje całkowitą kwotę wskazaną w momencie rezerwacji (w tym wszystkie obowiązujące podatki) oraz, jeśli ma to zastosowanie, cenę opcji wybranych przez Klienta, jak opisano w art. 4.1 powyżej.
Faktura zostanie wysłana w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w momencie dokonywania rezerwacji; jeśli Klient życzy sobie otrzymać fakturę w formie papierowej, musi wyraźnie zażądać tego od danego Zakładu.

4.4 SERWIS POWITALNY (ZAMELDOWANIE I WYMELDOWANIE ONLINE)

Aby skorzystać z Usługi Powitalnej, Klient musi w pełni przestrzegać postanowień niniejszego artykułu.
Aby ułatwić i przyspieszyć przyjazd i/lub wyjazd Klienta z Obiektu, ACCOR stworzył usługę Welcome Service, procedurę umożliwiającą digitalizację procesu zameldowania i/lub wymeldowania przed pobytem, pod warunkiem, że jego rezerwacja kwalifikuje się do tej usługi.
Klient otrzyma odpowiedź od Zakładu dotyczącą możliwości skorzystania z tej Usługi w ciągu 2 dni od złożenia wniosku.
W niektórych przypadkach odprawa online może być dokonana tylko wtedy, gdy odprawa jest również dokonywana online. W takim przypadku Klientowi pozostaje możliwość odmowy wymeldowania online (zwanego również „szybkim wymeldowaniem”), co spowoduje anulowanie złożonego online wniosku o zameldowanie oraz, ogólnie rzecz biorąc, usługi powitalnej.
W przypadku, gdy wymeldowanie online nie jest obowiązkowe, Klient może zameldować się online i wymeldować w Placówce.
W wyniku dokonania odprawy online powstaje żądanie autoryzacji (zwane również „preautoryzacją „) ze strony banku Klienta. Procedura ta polega na udzieleniu gwarancji na szacunkowy koszt pobytu i daje upoważnienie do zapłaty na rzecz Zakładu na podstawie rzeczywistych wydatków Klienta do wysokości zatwierdzonej kwoty. W momencie opuszczenia obiektu przez klienta, po zakończeniu pobytu, Zakład zostanie obciążony jedynie rzeczywistą kwotą faktury, bez konieczności fizycznej obecności klienta lub uzyskania od niego nowego potwierdzenia.
Suma żądania autoryzacji obejmuje sumę rezerwacji (lub kwotę pozostałą do zapłaty w przypadku częściowej przedpłaty podczas dokonywania rezerwacji) oraz ryczałtową opłatę na pokrycie ewentualnej konsumpcji na miejscu lub wydatków Klienta (śniadanie, jeśli nie jest wliczone w cenę, restauracja, bar, podatek turystyczny, jeśli dotyczy, itp.) Kwota ta jest ustalana przez Zakład w zależności od liczby osób i liczby zarezerwowanych noclegów.
Na przykład: 2 noce za 130 euro + 40 euro szacunkowo za dodatki = wniosek o zezwolenie na 300 euro.
Wniosek o autoryzację nie jest natychmiastowym obciążeniem rachunku, ale odpowiada rezerwie na przyszłą płatność, autoryzowanej przez bank Klienta, która tymczasowo zmniejsza limit karty bankowej używanej w celu zagwarantowania możliwości późniejszego obciążenia rachunku. W niektórych przypadkach wniosek o autoryzację może jednak pojawić się jako oczekujące obciążenie rachunku bankowego powiązanego z użytą kartą.
Po aktywacji i potwierdzeniu przez bank wniosku o autoryzację, po zakończeniu pobytu, Zakład wysyła do banku Klienta wniosek o obciążenie rachunku w wysokości odpowiadającej sumie faktury:
– jeżeli Faktura jest mniejsza niż suma żądania autoryzacji, rzeczywisty debet z karty będzie równy kwocie faktycznie należnej od Klienta. Limit karty zostanie wówczas ponownie dostosowany (zwolniony) z rachunku Klienta w związku z tą różnicą (w terminie zależnym od banku);
Na przykład: Wniosek o autoryzację na kwotę 300 euro, faktura końcowa na kwotę 260 euro = debet na kwotę 260 euro i anulowanie wniosku o autoryzację na pozostałe 40 euro.
– jeśli faktura jest większa niż suma żądania autoryzacji, to zostanie wykorzystana w całości przez Zakład. Pozostała część wydatków zostanie następnie dodatkowo obciążona z tej samej karty. Z konta Klienta powstają więc dwa debety. Jedna to suma żądania autoryzacji, a druga to opłata dodatkowa. Wskazane jest jednak, aby Klient wrócił do recepcji w celu uregulowania kwoty żądania autoryzacji lub zapłacił na miejscu.
Przykładowo: Wniosek o autoryzację 300 euro, faktura końcowa 320 euro = debet 300 euro + debet 20 euro.
Niektóre Placówki mogą używać innej waluty do wystawienia faktury niż do złożenia wniosku o autoryzację. W tym przypadku kwota faktycznie obciążona może również różnić się od kwoty wniosku o udzielenie zezwolenia, z uwagi na ewentualną różnicę w kursie walutowym między datą wniosku o udzielenie zezwolenia a datą faktury.
W rzadkich przypadkach żądanie autoryzacji może spowodować obciążenie przez bank Klienta jeszcze przed skutecznym obciążeniem. W takim przypadku karta nie zostanie obciążona dwukrotnie. Saldo, jeśli jest należne Klientowi, zostanie automatycznie przeksięgowane przez bank na rzecz Klienta.
Jeśli Klient, za sugestią Zakładu, zechce przedpłacić za cały pobyt w dniu przyjazdu, ewentualne dodatkowe wydatki poniesione w Zakładzie nie mogą być doliczone do rachunku za pokój i zostaną zapłacone bezpośrednio hotelowi w momencie konsumpcji.
W przypadku anulowania rezerwacji po złożeniu wniosku o autoryzację, do banku posiadacza karty automatycznie wysyłany jest wniosek o anulowanie wniosku o autoryzację. W rzadkich przypadkach to anulowanie może pojawić się jako zwrot pieniędzy.
Należy pamiętać, że uwolnienie preautoryzowanej kwoty (lub zwrot) trwa zazwyczaj od dwudziestu czterech (24) do czterdziestu ośmiu (48) godzin, ale może trwać do siedmiu (7) dni roboczych lub dłużej w zależności od banku posiadacza karty.
Aby aktywować żądanie autoryzacji, Klient jest proszony o podanie danych swojej karty kredytowej w ramach subskrypcji Usługi. Klient jest informowany z wyprzedzeniem o cechach wniosku o autoryzację, a wniosek o autoryzację jest realizowany wyłącznie za zgodą Klienta. Informacje o karcie kredytowej są przechowywane wyłącznie przez dostawcę usług płatniczych ACCOR w ramach ścisłej polityki bezpieczeństwa informacji bankowych.
Jeżeli Klient podał dane swojej karty kredytowej w ramach rezerwacji gwarantowanej:
– Klient jest zaproszony do użycia tej samej karty w celu wykonania swojego żądania autoryzacji i w takim przypadku Klient po prostu wyraża zgodę na operację i wprowadza swój kod bezpieczeństwa.
– Klient ma możliwość wyboru innej karty bankowej dla wniosku o autoryzację i w tym przypadku jest proszony o ponowne wprowadzenie informacji o wybranej nowej karcie.
W przypadku, gdy Klient nie dokonuje rezerwacji gwarantowanej, ale składa zapytanie autoryzacyjne, które zostaje potwierdzone, wówczas ze swej natury rezerwacja ta staje się rezerwacją gwarantowaną przez kartę użytą do zapytania autoryzacyjnego.
W przypadku odrzucenia przez bank wniosku o autoryzację lub przerwy technicznej, która nie pozwoliła na wykonanie wniosku o autoryzację, rezerwacja pozostaje w stanie początkowym (rezerwacja gwarantowana przez wybraną w momencie rezerwacji kartę lub rezerwacja niegwarantowana).
W przypadku, gdy bank Klienta korzysta z systemu zabezpieczeń „3D Secure”, bank może wysłać do Klienta wiadomość SMS informującą o obciążeniu jego rachunku. W żadnym wypadku nie będzie to debet natychmiastowy.

W przypadku Usług noclegowych (rezerwacja pokoi w Placówce lub innych rodzajów zakwaterowania) zwraca się uwagę, że Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy przewidziane w art. L. 221-18 Kodeksu konsumenckiego, zgodnie z art. L. 221-28 ust. 12 Kodeksu konsumenckiego, który wyłącza to prawo w przypadku umów dotyczących świadczenia usług noclegowych, które mają być świadczone w określonym dniu lub okresie.
W przypadku każdej rezerwacji Usługi, Warunki Szczególne określają warunki anulowania i/lub zmiany rezerwacji.
Rezerwacje z przedpłatą nie będą podlegały zmianom i/lub anulowaniu. Kaucja (pieniądze wpłacone z góry) nie będzie zwracana. Zostało to odnotowane w warunkach specjalnych.
Gdy Warunki Szczególne na to pozwalają:
– anulowania rezerwacji Usługi można dokonać bezpośrednio w Serwisie w sekcji „Skonsultuj lub anuluj swoją rezerwację”;
– modyfikacji rezerwacji Usługi można dokonać bezpośrednio u Placówki, której dane kontaktowe, w tym numer telefonu, podane są w e-mailu potwierdzającym rezerwację.
W przypadku przerwania świadczenia Usługi przez Klienta, naliczona zostanie cała uzgodniona cena. W przypadku rezerwacji z przedpłatą przed pobytem zwrot pieniędzy nie będzie przyznawany.
W przypadku Usługi noclegowej, o ile w Warunkach szczególnych nie postanowiono inaczej, Klient musi opuścić pokój w Zakładzie przed godziną wskazaną przez Zakład, z reguły 12 w południe ostatniego dnia rezerwacji. W przeciwnym razie Klient zostanie obciążony opłatą za dodatkową noc.

Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za swój wybór Usług w Serwisie i ich przydatność dla swoich potrzeb, w związku z czym ACCOR nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w tym zakresie.
Klient ponosi również wyłączną odpowiedzialność za informacje podane podczas tworzenia konta i/lub rezerwacji Usługi. ACCOR nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub fałszywe informacje podane przez Klienta. Ponadto, tylko Klient jest odpowiedzialny za korzystanie ze swojego konta i wszelkie dokonane rezerwacje, zarówno w imieniu Klienta, jak i w imieniu osób trzecich, w tym osób niepełnoletnich, z wyjątkiem wykazania oszustwa wynikającego z braku winy lub zaniedbania ze strony takiego Klienta. W związku z tym Klient musi niezwłocznie poinformować ACCOR o wszelkich włamaniach lub oszustwach z wykorzystaniem jego adresu e-mail, kontaktując się z działem obsługi klienta, którego dane podano w artykule 9.
Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Serwisu i oferowanych w nim Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszymi Ogólnymi Warunkami. W przypadku naruszenia obowiązków Klienta wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego ACCOR lub osobom trzecim. W związku z tym Klient zobowiązuje się do zagwarantowania ACCOR przed wszelkimi roszczeniami, pozwami lub regresami wszelkiego rodzaju, które mogą się pojawić oraz do wyrównania wszelkich szkód, opłat lub wszelkich odszkodowań z tym związanych.
Klient w szczególności zobowiązuje się do dokonania ostatecznej rezerwacji Usługi, zapłaty jej ceny oraz przestrzegania Warunków Szczególnych z nią związanych. W rzeczywistości:
– Każda rezerwacja lub płatność, która jest nieregularna, nieskuteczna, niekompletna lub oszukańcza z przyczyn leżących po stronie Klienta, spowoduje anulowanie rezerwacji Usługi na koszt Klienta, bez uszczerbku dla wszelkich działań, które ACCOR może podjąć przeciwko takiemu Klientowi;
– Klient nie może zapraszać do Lokalu osób, których zachowanie może zakłócać funkcjonowanie Lokalu i/lub pobyt innych Klientów.
– Klient nie może wnosić do Obiektu (pomieszczeń wspólnych i/lub sypialni) napojów lub żywności pochodzących z zewnątrz, chyba że wcześniej uzyskał wyraźną zgodę od danego Obiektu;
– Klient nie powinien palić w pomieszczeniach publicznych, a w sypialniach powinien palić tylko wtedy, gdy zostały one zakwalifikowane jako pokój dla palących i wcześniej zarezerwowane jako taki pokój. W niektórych obiektach obowiązuje 100% zakaz palenia, co oznacza, że palenie w sypialniach jest również zabronione.
– Klient nie zakłóca i nie przeszkadza w funkcjonowaniu Zakładu, w tym jego personelu, nie zagraża bezpieczeństwu Zakładu i osób w nim przebywających.
– W szerszym ujęciu wszelkie zachowania sprzeczne z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym w Placówce, jak również wszelkie naruszenia Regulaminu Wewnętrznego Placówki spowodują, że Dyrektor Placówki i/lub każdy inny usługodawca poprosi Klienta o opuszczenie lokalu bez jakiejkolwiek rekompensaty i/lub zwrotu pieniędzy, jeśli płatność została już dokonana. W przypadku, gdy nie dokonano jeszcze płatności, Klient musi zapłacić cenę za zużyte Usługi przed opuszczeniem lokalu;
– Osoba niepełnoletnia musi znajdować się pod opieką osoby dorosłej i posiadać dokument tożsamości; tą osobą dorosłą może być każda osoba posiadająca zgodę rodziców (Zakład może zażądać dowodu takiej zgody rodziców).
– Klient zobowiązuje się również do zapewnienia, że udostępnione przez Placówkę zasoby komputerowe (w tym sieć Wi-Fi) nie będą w żaden sposób wykorzystywane do reprodukowania, przedstawiania, udostępniania lub publicznego komunikowania utworów lub przedmiotów chronionych prawem autorskim lub pokrewnymi prawami własności intelektualnej, takich jak teksty, obrazy, fotografie, utwory muzyczne, utwory audiowizualne, oprogramowanie i gry wideo, bez zezwolenia uprawnionych przewidzianego w Księdze I i II Kodeksu Własności Intelektualnej, gdy takie zezwolenie jest wymagane. Klient zobowiązany jest również do przestrzegania polityki bezpieczeństwa dostawcy dostępu do Internetu Placówki, w tym wytycznych dotyczących środków bezpieczeństwa wdrożonych w celu zapobiegania nielegalnemu wykorzystaniu zasobów oraz do powstrzymania się od wszelkich działań podważających skuteczność tych środków.
Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez niego i/lub jego gości na terenie Obiektu oraz ponosi wszelkie koszty wynikające z tych szkód i/lub nieprzestrzegania powyższych zasad. ACCOR zastrzega sobie prawo do interwencji w razie potrzeby i podjęcia wszelkich stosownych działań wobec Klienta.

ACCOR zobowiązuje się, w ramach obowiązku środków, do zapewnienia dostępu do Strony i oferowanych Usług zgodnie z Ogólnymi Warunkami, do działania z należytą starannością i kompetencją oraz do podjęcia wszelkich starań, w rozsądnym zakresie, w celu usunięcia wszelkich nieprawidłowości w działaniu, na które zwrócono mu uwagę.
ACCOR może jednak być zmuszony do tymczasowego zawieszenia Strony bez uprzedzenia, zwłaszcza z przyczyn technicznych związanych z konserwacją, bez ponoszenia odpowiedzialności.
Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że odpowiedzialność ACCOR nie rozciąga się na wszelkie niedogodności lub szkody wynikające z korzystania z sieci internetowej, w tym między innymi:
– słabą transmisję i/lub odbiór jakichkolwiek danych i/lub informacji przez Internet;
– awarii jakiegokolwiek sprzętu odbiorczego lub linii komunikacyjnych;
– wszelkie awarie sieci internetowej, które uniemożliwiają prawidłowe działanie Strony i/lub rezerwację Usług.
Witryna może przekierowywać użytkowników do linków internetowych innych stron, które są publikowane i zarządzane przez osoby trzecie, za które ACCOR zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treść takich stron i oferowanych na nich usług. W związku z tym zwraca się szczególną uwagę, że partnerzy są odpowiedzialni za promocję ofert publikowanych na własnych stronach internetowych. Decyzja o zapoznaniu się ze stronami internetowymi osób trzecich leży zatem w pełni i na całkowitą odpowiedzialność Klienta.
ACCOR pełni rolę pośrednika pomiędzy każdym z Zakładów a Klientem, co Klient uznaje i wyraźnie akceptuje. W związku z tym ACCOR posiada uprawnienia w zakresie negocjacji, szkoleń i marketingu usług Accor w Zakładach. Należy zauważyć, że zakłady są prowadzone przez osoby prawne odrębne od ACCOR.
Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w przypadku sporu i/lub skargi związanej z pobytem w ośrodku lub rezerwacją usługi ACCOR, klient zobowiązuje się do kontaktu wyłącznie ze spółką prowadzącą dany ośrodek i że w tym zakresie klient nie może w żaden sposób dochodzić odpowiedzialności spółki ACCOR lub jakiejkolwiek spółki z grupy ACCOR za uchybienia leżące po stronie ośrodka. Informacje dotyczące Zakładu dostępne są (i) w e-mailu potwierdzającym rezerwację oraz (ii) na formularzu Zakładu w Serwisie.

Żadna ze Stron nie może ponosić odpowiedzialności wobec drugiej strony w przypadku niewykonania swoich zobowiązań wynikających ze zdarzenia siły wyższej. Wyraźnie ustala się, że zdarzenie siły wyższej zawiesza wykonanie wzajemnych zobowiązań stron i że każda ze stron ponosi ciężar kosztów z tym związanych. Zdarzeniami uznawanymi za siłę wyższą są zdarzenia ogólnie uznane przez orzecznictwo francuskiego Sądu Kasacyjnego. Jeżeli zdarzenie siły wyższej trwa dłużej niż trzydzieści (30) dni od jego wystąpienia, niniejsze Ogólne Warunki mogą zostać rozwiązane przez każdą ze Stron bez możliwości dochodzenia przez którąkolwiek z nich odszkodowania.
W przypadku wystąpienia siły wyższej, zdarzenia nadzwyczajnego lub niemożności wykonania Usługi, a w szczególności udostępnienia Klientowi pomieszczenia Placówki, Placówka może zastrzec sobie możliwość zapewnienia Klientowi zakwaterowania w całości lub w części w Placówce o równorzędnej kategorii lub wykonania Usługi o tym samym charakterze, pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia z Klientem. Uzasadnione koszty związane z przeniesieniem (dodatkowe koszty pokoi, transportu i rozmowy telefonicznej) pomiędzy dwoma Zakładami ponosi dany Zakład zgodnie z obowiązującą w nim standardową procedurą.

Dział Obsługi Klienta jest do dyspozycji Użytkownika w celu rozpatrzenia wszelkich reklamacji związanych z Usługą w Serwisie.
Można się z nami skontaktować w obszarze wsparcia
Możesz też napisać do nas na:
Obsługa klienta w zakresie rezerwacji
2 Rue de la Mare Neuve
91021 Evry – FRANCJA
W celu ułatwienia rozpatrywania reklamacji wskazane jest, aby reklamacje w formie pisemnej kierować do Działu Obsługi Klienta dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług w terminie ośmiu (8) dni od daty zakończenia realizacji Usługi.
W relacjach z działem obsługi klienta, Klient zobowiązuje się zachować uprzejmość i nie wygłaszać żadnych obraźliwych komentarzy, w szczególności w stosunku do ACCOR, Zakładów, podmiotów z jej grupy lub jej pracowników czy współpracowników, zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku i uprzejmości. ACCOR zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich stosownych kroków wobec Klienta w przypadku szkodliwego lub nagannego zachowania (w szczególności niefortunnego, złośliwego lub obraźliwego) w stosunku do ACCOR, Zakładów, podmiotów z jej grupy lub jej pracowników lub współpracowników.

Podczas korzystania przez Klienta z Serwisu, w szczególności podczas dokonywania rezerwacji, ACCOR. oraz podmioty z grupy ACCOR przetwarzają dane osobowe w sposób opisany w„Karcie ochrony danych osobowych”.
Tym samym informacje zebrane w ramach rezerwacji Klienta przeznaczone są dla ACCOR , jej podmiotów, partnerów, dostawców usług (w szczególności dostawców usług płatności online) oraz Placówek w celu realizacji rezerwacji lub podjęcia działań przedumownych. Po wprowadzeniu gwarancji przewidzianych przez obowiązujące przepisy, dane Klienta mogą być przekazywane z Europy do krajów, które nie zapewniają, z punktu widzenia Unii Europejskiej, równoważnego poziomu ochrony danych.
W szczególności, w celu zabezpieczenia transakcji płatniczych, podmioty z grupy ACCOR przetwarzają dane osobowe w celu określenia poziomu ryzyka oszustwa związanego z każdą transakcją. Przy tej okazji ACCOR i Zakłady mogą skorzystać z usług dostawcy usług zapobiegania ryzyku grupy ACCOR w celu dopracowania analizy. W zależności od wyników przeprowadzonych badań, ACCOR group może podjąć środki bezpieczeństwa, w szczególności żądając od Klienta skorzystania z innego kanału rezerwacji lub alternatywnej metody płatności. Skutkiem tych działań będzie wstrzymanie realizacji rezerwacji lub, jeśli wynik analizy nie gwarantuje bezpieczeństwa zamówienia, jego anulowanie. Oszukańcze użycie środka płatniczego prowadzące do braku płatności może spowodować wpisanie Klienta do kartoteki incydentów grupy ACCOR, co może skłonić ACCORgroup do zablokowania przyszłych płatności lub przeprowadzenia dodatkowych kontroli.
Klient może w każdym czasie skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Wszystkie wymagane do tego celu informacje zawarte są w„Karcie ochrony danych osobowych„.

Wprowadzenie wymaganych informacji bankowych oraz akceptacja niniejszych Ogólnych Warunków i Warunków Szczególnych drogą elektroniczną stanowi umowę elektroniczną między Stronami, która jest dowodem między Stronami na dokonanie rezerwacji Usługi oraz zapłatę kwot należnych przy realizacji tej rezerwacji.
Ogólne Warunki Handlowe oraz obowiązujące Warunki Szczególne stanowią całość zobowiązań Stron. Żaden inny warunek przekazany przez Zamawiającego nie może być włączony do niniejszego dokumentu.
W przypadku sprzeczności pomiędzy Warunkami Szczególnymi a Warunkami Ogólnymi, Warunki Szczególne będą jedynymi obowiązującymi dla danego zobowiązania. W przypadku sprzeczności pomiędzy, z jednej strony, ogólnymi warunkami handlowymi Partnera, niezależnie od ich charakteru, a niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, z drugiej strony, postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych będą jedynymi obowiązującymi dla danego zobowiązania.
Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych zostanie uznane za nieważne lub uznane za takie na mocy ustawy, rozporządzenia lub w wyniku prawomocnego orzeczenia wydanego przez właściwą jurysdykcję, pozostałe postanowienia pozostają w mocy w pełnym zakresie.
Językiem autentycznym jest język francuski. Jeśli Warunki Ogólne zostaną przetłumaczone na język obcy, w przypadku jakiegokolwiek sporu, sporu sądowego, trudności w interpretacji lub w wypełnianiu tych warunków oraz, w sposób bardziej ogólny, w odniesieniu do relacji między Stronami, język francuski będzie miał pierwszeństwo przed jakimkolwiek innym tłumaczeniem.
Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ACCOR może przenieść niniejsze Ogólne Warunki Handlowe oraz wszystkie prawa i obowiązki z nimi związane na dowolną osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta. Klient zgadza się, że taka cesja zwalnia ACCOR do przyszłych czynów. Klient nie może przenieść Ogólnych Warunków Handlowych, ani praw i obowiązków z nimi związanych na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody ACCOR.

Ogólne warunki podlegają prawu francuskiemu, bez uszczerbku dla obowiązkowych przepisów ochronnych, które mogą być stosowane w kraju zamieszkania konsumentów.
Accor niniejszym informuje Klienta o możliwości odwołania się w przypadku sporu dotyczącego niniejszych Warunków Ogólnych do procedury mediacji konwencjonalnej lub innej alternatywnej formy rozwiązywania sporów w ramach warunków przewidzianych w Tytule I Księgi VI Kodeksu Konsumenckiego.
Po odwołaniu się do Biura Obsługi Klienta lub Zakładu w celu podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu, a w przypadku odpowiedzi negatywnej lub braku odpowiedzi w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od odwołania się, klient może zwrócić się do Mediatora ds. Turystyki i Podróży – BP 80303 – 75823 Paris Cedex 17 w przypadku hoteli zależnych i zarządzanych przez Grupę ACCOR oraz hoteli franczyzowych ACCOR, które zdecydowały się na skorzystanie z pomocy Mediatora ds. Turystyki i Podróży.
– Procedura skierowania Mediatora oraz dane kontaktowe dostępne są po kliknięciu w link: https://all.accor.com/gb/support/reservations/you-stayed/faq/i-want-to-contact-a-mediator-after-a-dispute-during-my-stay-unsolved-amicably.shtml w zakładce Rezerwacja w dziale Pomoc i wsparcie lub na stronie internetowej www.mtv.travel.
– Skierowanie do Mediatora może nastąpić w ciągu dwunastu (12) miesięcy od złożenia pierwszej skargi.
– Formularz skierowania Mediatora dostępny jest pod następującym linkiem: https://cloud7.eudonet.com/Specif/EUDO_03874/FormulaireDossierLitiges/home.aspx.
W przypadku sporu w Placówce zlokalizowanej w Portugalii, który nie mógł zostać rozstrzygnięty przez daną Placówkę lub przez Biuro Obsługi Klienta, Klient jest proszony o złożenie reklamacji na przewidzianej w tym celu platformie reklamacyjnej, dostępnej na stronie prezentacyjnej danej Placówki. Platforma dostępna jest pod następującym linkiem: www.livroreclamacoes.pt.
ACCOR informuje również Klienta o istnieniu Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów Online („ODR”), do której Klient może się odwołać. Klient może uzyskać do niej dostęp pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Book your stay

CHECK-IN
CHECK-OUT
ROOMS
ROOM 1
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD
ROOM 2
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD
ROOM 3
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD