ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

ACCOR е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър на Нантер под номер 602 036 444, със седалище на адрес 82 Rue Henri Farman CS20077 – 92445 Issy-les-Moulineaux – Франция и с междуобщностен номер по ДДС FR 93 602 036 444 (наричано по-долу „ACCOR“).

ACCOR е вписан в регистъра на туристическите агенти и други оператори на пребиваване под номер IM091100035, чийто гарант е: WHITE ROCK INSURANCE (Europe) PCC Limited Vision Exchange Building – Triq it-Territorjals, Zone 1, Central Business District – Birkirkara CBD1070 – MALTA и чийто застраховател е: CHUBB – 31 place des Corolles – 92400 Courbevoie – Франция.

ACCOR управлява уебсайта https://all.accor.com (наличен и в мобилна версия), уебсайт за хотелски резервации и други допълнителни услуги (наричан по-долу „Сайтът“).

Свържете се с нас на адрес: контакт ; телефон: +33 (0)1 45 38 86 00.

Настоящите общи условия (наричани по-нататък „Общи условия“) имат за цел да определят реда и условията, при които ACCOR позволява на своите клиенти (наричани по-нататък „Клиент(и)“) да се възползват от всички услуги, по-специално от резервационните услуги, които са достъпни на този Сайт и са описани по-долу (наричани по-нататък общо „Услуги“).
Преди да резервира каквато и да е Услуга в Сайта, Клиентът декларира. (i) че клиентът действа за свои лични цели, които не са част от неговата търговска, промишлена, занаятчийска, независима или селскостопанска дейност, и (ii) Клиентът е напълно дееспособен да приеме настоящите Общи условия.
Клиентът се приканва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия, чието предварително приемане е задължително за резервирането на всяка услуга, предлагана на Сайта. Препоръчваме на клиентите да запазят и разпечатат настоящите Общи условия, като използват стандартните функции на своя браузър и компютър.
ACCOR си запазва правото да променя или допълва по всяко време всички или част от настоящите Общи условия. В този случай новата версия на Общите условия ще бъде достъпна на Сайта с датата на влизане в сила. Препоръчваме на клиентите редовно да се запознават с Общите условия, за да се информират за всички промени. Във всеки случай Клиентът ще бъде обвързан само с версията на Общите условия, която е в сила в момента, в който Клиентът прави резервация на своята Услуга.
Клиентът поема изключителната отговорност за заплащане, ако е необходимо, на всички технически средства, необходими за получаване на достъп до Сайта.

2.1 УСЛУГИ НА ACCOR

ACCOR предлага (i) услуги по резервация на хотелски стаи или други видове настаняване („Услуги по настаняване„) (2.1.1) и (ii) услуги, допълващи тези Услуги („Допълнителни услуги„) на своя Сайт (2.1.2).
Услугите по настаняване и допълнителните услуги се наричат по-долу заедно„Услугите на Accor„.

2.1.1 УСЛУГИ ПО НАСТАНЯВАНЕ

Сайтът дава възможност за резервиране на стаи в хотели или други видове места за настаняване, оперирани под марката ACCOR (наричани по-долу общо„Обекти„).
Основните характеристики, датите на наличност, цената, предлаганите опции, условията за плащане и конкретните условия за продажба, приложими към избраната цена (гаранционни политики, условия за анулиране, време за настаняване, условия за членски тарифи и т.н.) на предлаганите обекти се представят по време на процеса на резервация, както е описано в член 3 по-долу.
В тази връзка следва да се отбележи, че всяко заведение има свои собствени специални условия, приложими към избраната тарифа, които също са достъпни на Сайта (наричани по-долу„Специални условия„) и които се предоставят на вниманието на Клиента преди всяка резервация на Сайта. В специалните условия могат да бъдат описани например часовете за настаняване и напускане, гаранционната политика, срокът за анулиране, достъпът до Wi-Fi, специалните условия, приложими за деца, както и дали в общите части на заведението се допускат животни на каишка или в клетка (по хигиенни съображения в трапезариите никога не се допускат животни).
И накрая, в съответствие с действащите в някои държави разпоредби, при пристигането си в обекта клиентът може да бъде помолен да попълни полицейски формуляр. За тази цел клиентът ще бъде помолен да представи документ за самоличност, за да се провери дали е необходимо да попълни полицейския формуляр или не.

2.1.2 ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Сайтът дава възможност за резервиране на допълнителни услуги, като например закуска, бутилка шампанско при пристигането на Клиента или повишаване на качеството на услугите по настаняване.
Допълнителните услуги включват също така туристически услуги по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/2302 от 25 ноември 2015 г. относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, които заедно с Услугите по настаняване могат да образуват или „свързана туристическа услуга“, или „туристически пакет“ съгласно критериите, посочени в горепосочената директива. Тази информация се съобщава на клиента преди резервирането на тези услуги в специалните условия, отнасящи се до всяка оферта.

2.2 ПАРТНЬОРСКИ УСЛУГИ

ACCOR сключва споразумения за партньорство и дистрибуция с уебсайтове на трети страни (наричани по-долу„Партньори„), за да позволи на Клиента да търси, избира и резервира стаи в заведенията от различните марки, разпространявани от ACCOR, на уебсайта на Партньора (наричани по-долу„Услуги на Партньора„).
Правилата и условията за продажба, приложими към тези партньорски услуги, са достъпни на уебсайта на партньора.

Клиентът избира всяка услуга, представена на Сайта или на неговите партньори, като следва предвидения за целта процес.

3.1 РЕЗЕРВИРАНЕ НА УСЛУГИ НА ACCOR

Резервациите за услуги на Accor се правят от Клиента на Сайта.
Процесът на резервация варира в зависимост от пътя и заявката на клиента; той включва следните стъпки:
– Стъпка 1: въвеждане на критерии за търсене на дестинация, обект и, когато е уместно, една или повече допълнителни услуги;
– Стъпка 2: резултати и избор на обект и, ако е приложимо, на една или повече допълнителни услуги;
– Стъпка 3: подробностите и характеристиките на избраната(ите) услуга(и), особено ако става въпрос за услуга за настаняване: характеристиките на мястото за настаняване (вид стая, размер на стаята, телевизор, минибар и т.н.), продължителността на престоя, предлаганите опции (например: закуска, достъп до Wi-Fi и т.н.), общата цена на резервацията, включително подробности за приложимите данъци, формуляра за правна информация в случай на свързана туристическа услуга или туристически пакет, както и всички приложими специални условия (гаранционни политики, политика за анулиране, време за настаняване и т.н.);
– Стъпка 4: обобщение на резервацията на услугата с:
(i) изложение на основните характеристики (продължителност на престоя, характеристики на услугата за настаняване и/или допълнителната(ите) услуга(и), сума, включваща приложимите данъци) и,
(ii) посочване от страна на Клиента на неговата/нейната информация за контакт: или чрез идентификация чрез съществуващ профил, или чрез попълване на всички задължителни полета (обозначени със звездичка) с възможност за запазване на тази информация чрез създаване на членски профил в Сайта или членство в програмата за лоялност, предлагана от ACCOR;
– Стъпка 5: завършване на резервацията на услугата от страна на Клиента с:
(i) посочване на информация за плащането, в случай на частично или пълно предплащане на резервацията преди престоя или в случай на искане за гаранция за резервацията на услугата по настаняване и:
(ii) преглед и приемане на Общите условия и Специалните условия, свързани с резервацията, преди да бъдат потвърдени от Клиента;
– Стъпка 6: приемане на резервацията на услугата(ите) от ACCOR и съответното предприятие;
– Стъпка 7: на Клиента се изпраща имейл, потвърждаващ резервацията на услугата(ите), в който се обобщават резервираната(ите) услуга(и), цената(ите), специалните условия, приети от Клиента, датата на направената резервация, информацията, свързана със следпродажбеното обслужване и достъпа до Общите условия, както и адресът на заведението, на който Клиентът може да подаде жалби.
Всички резервации се считат за направени, след като клиентът кликне върху страницата „финализиране на вашата резервация“. (i) в случай на предплатена резервация – върху бутона „Плати“ или (ii) в случай на резервация, която се заплаща в рамките на заведението, върху бутона „Потвърди“.
Клиентът може да направи резервация за Услугите на Accor от името на едно или повече допълнителни лица, но не повече от 7 (седем) стаи. При надхвърляне на този брой резервацията, направена от Клиента, се подчинява на условията, приложими за групи, които са достъпни на уебсайта www.meetings.accor.com. За резервации на бизнес групи, срещи, семинари и т.н. е необходимо да посетите раздела „Професионални решения“ на уебсайта www.all.accor.com.

3.2 РЕЗЕРВИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИ УСЛУГИ

Резервациите, направени от Клиента чрез Услугите на партньорите, се извършват чрез уебсайта и мобилните услуги на всеки партньор.
Резервацията се извършва директно между Клиента и Партньорите, като се следват стъпките, предвидени в уебсайта и мобилните услуги на Партньорите.

4.1 ЦЕНА

Цените, свързани с резервацията на Услугите, се посочват преди, по време и след резервацията.
За услугите по настаняване посочените цени са за стая за избрания брой хора и дата.
При потвърждаване на резервацията на дадена Услуга общата цена се посочва на Клиента в размер с включени данъци в работната валута на Обекта (която в някои случаи може да се различава от местната валута на Обекта) и е валидна само за периода, посочен на Сайта.
Ако плащането на общата цена на резервираната Услуга се извършва в Обекта във валута, различна от потвърдената в резервацията, разходите за обмен на валута са за сметка на Клиента. Обърнете внимание, че ако на Сайта се появи преизчисляване на валутата, потвърдена в резервацията, в друга валута, то е дадено само с информационна цел и няма договорен характер, особено като се има предвид възможната промяна на обменните курсове между датата на резервацията и датите на престой в Обекта.
Освен ако не е посочено друго на Сайта, опциите (например закуска, полупансион, пълен пансион и т.н.), които не се предлагат по време на резервацията на услугата, не са включени в цената.
Туристическата такса, представена по време на процеса на резервация на услугата, се заплаща директно на място в обекта, освен в случай на предварително плащане онлайн преди престоя, когато сумата може да бъде включена.
Цените са съобразени с ДДС, приложим в деня на резервацията, и всяка промяна на приложимата ставка на ДДС ще бъде автоматично отразена в цената, посочена на датата на фактуриране.
Всяко изменение или въвеждане на нови законови или регулаторни такси, наложени от компетентните органи, ще бъде автоматично отразено в цената, посочена на датата на фактуриране.
И накрая, някои промоционални оферти са достъпни само на Сайта и се продават изключително по интернет, и в никакъв случай не се предлагат на рецепцията на заведението.

4.2 ГАРАНЦИЯ ЗА НАЙ-ДОБРА ЦЕНА

Ако Клиентът открие по-ниска цена на друго място в рамките на 24 часа след резервацията на Сайта и не по-късно от 48 часа преди планираната дата на пристигане в Обекта, ACCOR и/или Обектът(ите) се задължават да съпоставят най-ниската цена и да предложат отстъпка в размер на (i) 10% за Fairmont, Raffles и Swissôtel и (ii) 25 % за останалите допустими марки. Условията за допустимост на тази оферта и процедурата, която трябва да се следва, за да се възползвате от нея, са описани в общите условия на „Гаранция за най-добра цена“.

4.3 ПЛАЩАНЕ

Клиентът предоставя своята информация за плащане. (i) да заплатите предварително резервацията преди престоя, (ii) като гаранция за резервацията, или (iii) в резултат на онлайн процедурата за напускане на хотела, предложена като част от услугата „Добре дошли“, както е описано в параграф 4.3 по-долу, като се посочва директно, в предвиденото за тази цел поле (защитено влизане чрез SSL криптиране), когато става въпрос за кредитна карта: номерът на кредитната карта, без интервали между цифрите, датата на валидност (отбелязва се, че използваната банкова карта трябва да е валидна към момента на престоя) и кодът за сигурност като част от предварително плащане на платформите за плащане, посочени по-долу.
ACCOR е избрал OGONE/Ingenico Payment Services (т.е. доставчик на платежни услуги)/CyberSource/Adyen/Stripe/Banque Casino/Silkpay/ShareGroop/AsiaPay/First Data за осигуряване на онлайн плащания с банкови карти. Тези партньори проверяват валидността на кредитната карта на Клиента и могат да я откажат по няколко причини: открадната или блокирана карта, достигнат лимит, грешка при въвеждане и т.н. В случай на проблем клиентът ще трябва да се обърне към своята банка и към заведението или към друг субект, за да потвърди резервацията на услугата и начина на плащане.
Методите за онлайн плащане (карти, портфейли и др.), които са налични и посочени на страницата за плащане на Сайта, могат да бъдат карти Visa и Mastercard, American Express, JCC, Diners, China UnionPay, Post Finance, ELO, Bancontact, Sofort, iDeal, Przelewy24, PayPal, Alipay, WeChat, ShareGroop и Banque Casino. Този списък подлежи на промяна.
В случай на плащане към Заведението или друго лице, всяко Заведение или друго лице може да приема различни начини на плащане, но Клиентът трябва да представи кредитната карта на Заведението, която е използвал за гарантиране на резервацията или за извършване на предплащането. Заведението може също така да поиска от Клиента да представи документ за самоличност с цел предотвратяване на измами с кредитни карти.
Ако клиентът не е предплатил престоя си онлайн, при пристигането си обектът може да поиска от клиента депозит или разрешение за дебитиране на кредитната карта, за да гарантира плащането на сумите, съответстващи на услугите, ползвани на място.
Членовете на програмата за лоялност ACCOR могат да използват точките си, за да резервират цялата или част от допустима услуга на Accor на Сайта съгласно условията, описани в програмата за лоялност.
В случай че Клиентът не се яви на първия ден от резервацията си за Услуга за настаняване („неявяване“), резервацията на Клиента се анулира изцяло. Клиентът е информиран, че в такъв случай заведението ще обяви стаите му за продажба и ако резервацията не може да бъде отменена/заменена/възстановена, клиентът няма да има право на никакво възстановяване или компенсация. Ако резервацията е гарантирана с кредитна карта или е била предмет на банкова предварителна оторизация, заведението ще удържи от клиента цената на първата нощувка по кредитната карта, която е била предоставена като гаранция за резервацията, а всички допълнителни нощувки по резервацията ще бъдат анулирани безплатно, освен ако в специалните условия не е посочено друго.
В момента на предварителното плащане сумата, която се дебитира при резервиране на услугата, включва общата сума, посочена в момента на резервацията (включително всички приложими данъци), и, ако е приложимо, цената на опциите, избрани от клиента, както е описано в член 4.1 по-горе.
Фактурата ще бъде изпратена в електронен формат на адреса на електронната поща, посочен от Клиента по време на резервацията му; ако Клиентът желае да получи фактура на хартиен носител, той трябва изрично да поиска това от съответното предприятие.

4.4 УСЛУГА ЗА ПОСРЕЩАНЕ (ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ И НАПУСКАНЕ)

За да може да използва услугата „Добре дошли“, клиентът трябва да спазва изцяло разпоредбите на този член.
За да улесни и ускори пристигането и/или отпътуването на Клиента от Обекта, ACCOR е създала услугата „Добре дошли“ – процедура за дигитализиране на процеса на настаняване и/или напускане преди престоя, при условие че резервацията му отговаря на условията за тази услуга.
Клиентът ще получи отговор от Учреждението относно възможността да се възползва от тази услуга в рамките на 2 дни от подаване на заявката.
В някои случаи онлайн регистрацията може да бъде извършена само ако и напускането се извършва онлайн. В този случай Клиентът остава свободен да откаже онлайн напускането (наричано още „бързо напускане“), което ще анулира заявката за настаняване, направена онлайн, и в по-общ план – услугата „Добре дошли“.
В случай че онлайн чекирането не е задължително, Клиентът може да се регистрира онлайн и да се регистрира в Обекта.
Онлайн чекирането води до искане за оторизация (наричано още „предварителна оторизация“) от банката на Клиента. Тази процедура се състои от гаранция за прогнозна стойност на престоя и дава разрешение за плащане на заведението въз основа на действителните разходи на клиента до размера на разрешената сума. При напускане на клиента в края на престоя заведението дебитира само действителната сума по фактурата, без да изисква физическо присъствие или ново потвърждение от страна на клиента.
Сумата на искането за разрешение включва сумата на резервацията (или сумата, която остава да бъде платена в случай на частично предплащане при извършване на резервацията) и еднократно плащане за покриване на евентуално потребление на място или разходи на Клиента (закуска, ако не е включена в цената, ресторант, бар, туристическа такса, когато е приложимо, и т.н.). Тази сума се определя от заведението в зависимост от броя на хората и броя на резервираните нощувки.
Например: 2 нощувки по 130 евро + 40 евро за допълнителни разходи = искане за разрешение на стойност 300 евро.
Искането за разрешение не е незабавен дебит, а представлява резерв за бъдещо плащане, разрешен от банката на Клиента, който временно намалява лимита на използваната банкова карта, за да гарантира възможността за последващ дебит. В някои случаи обаче искането за оторизация може да се появи като висящ дебит по банковата сметка, свързана с използваната карта.
След като искането за оторизация е активирано и потвърдено от банката, в края на престоя заведението изпраща искане за дебитиране на банката на клиента, съответстващо на сумата по фактурата:
– ако фактурата е по-малка от сумата на искането за разрешение, действителният дебит от картата ще бъде равен на сумата, която Клиентът действително дължи. След това лимитът на картата ще бъде коригиран (освободен) от сметката на Клиента с оглед на тази разлика (в рамките на определен период от време, който е различен за всяка банка);
Например: Искане за разрешение на стойност 300 евро, окончателна фактура на стойност 260 евро = дебитиране на 260 евро и анулиране на искането за разрешение за останалите 40 евро.
– ако фактурата е по-голяма от сумата на искането за разрешение, тя ще бъде използвана изцяло от заведението. След това от същата карта ще бъде дебитирана останалата част от разходите. Така от сметката на клиента се дебитират две сметки. Едната е сумата на искането за разрешение, а другата е допълнителната такса. Въпреки това е препоръчително клиентът да се върне на рецепцията, за да плати сумата по искането за разрешение или да плати на място.
Например: Искане за разрешение на стойност 300 евро, окончателна фактура на стойност 320 евро = дебит от 300 евро + дебит от 20 евро.
Някои обекти могат да използват различна валута за фактурата от тази, използвана за искането за разрешение. В този случай действително дебитираната сума може също да се различава от сумата в искането за разрешение, като се има предвид възможната разлика в обменния курс между датата на искането за разрешение и датата на фактурата.
В редки случаи искането за разрешение може да доведе до дебитиране от банката на Клиента дори преди действителното дебитиране да е влязло в сила. В този случай картата няма да бъде дебитирана два пъти. Балансът, ако е дължим на Клиента, ще бъде автоматично прекредитиран от банката на Клиента.
Ако клиентът, по предложение на заведението, желае да предплати целия престой при пристигането си, всички допълнителни разходи, направени в заведението, не могат да бъдат добавени към сметката на стаята и се заплащат директно на хотела в момента на потреблението.
Ако резервацията бъде отменена след извършване на заявката за оторизация, до банката на картодържателя автоматично се изпраща искане за отмяна на заявката за оторизация. В редки случаи анулирането може да изглежда като възстановяване на средства.
Моля, имайте предвид, че освобождаването на предварително одобрената сума (или възстановяването) обикновено отнема от двадесет и четири (24) до четиридесет и осем (48) часа, но може да отнеме до седем (7) работни дни или повече в зависимост от банката на картодържателя.
За да активира искане за оторизация, Клиентът се приканва да предостави информация за кредитната си карта като част от абонамента за Услугата. Клиентът се информира предварително за характеристиките на искането за разрешение и искането за разрешение се изпълнява само със съгласието на клиента. Информацията за кредитната карта се съхранява само от доставчика на платежни услуги на ACCOR в рамките на строгата политика за сигурност на банковата информация.
Ако Клиентът е предоставил данните на кредитната си карта като част от гарантирана резервация:
– клиентът е поканен да използва същата карта, за да изпълни искането си за оторизация, като в този случай клиентът просто дава съгласието си за операцията и въвежда своя код за сигурност.
– Клиентът има право да избере друга банкова карта за искането за оторизация и в този случай се приканва да въведе отново информацията за новата избрана карта.
В случай че Клиентът не направи гарантирана резервация, а подаде заявка за оторизация, която е потвърдена, тази резервация се превръща в резервация, гарантирана от картата, използвана за заявката за оторизация, поради своето естество.
В случай на отказ на банката на искането за оторизация или на техническо прекъсване, което не позволява извършването на искането за оторизация, резервацията остава в първоначалното си състояние (резервация, гарантирана от картата, избрана в момента на резервацията, или негарантирана резервация).
Когато банката на Клиента използва системата за сигурност „3D Secure“, банката може да изпрати SMS на Клиента, с който да го информира за дебитиране на сметката му. Това в никакъв случай не е незабавен дебит.

За услугите по настаняване (резервация на стаи в заведение или други видове настаняване) се отбелязва, че клиентът няма право на отказ, предвидено в член L. 221-18 от Кодекса на потребителите, в съответствие с член L. 221-28, параграф 12 от Кодекса на потребителите, който изключва това право за договори, отнасящи се до предоставянето на услуги по настаняване, които трябва да бъдат предоставени на определена дата или в определен период.
За всяка резервация на Услуга в Специалните условия се посочват условията за анулиране и/или промяна на резервацията.
Резервациите с предплащане не подлежат на промени и/или анулиране. Депозитът (предварително платената сума) не се възстановява. Това е отбелязано в специалните условия.
Когато специалните условия позволяват:
– анулирането на резервацията на дадена услуга може да бъде направено директно на Сайта в раздела „Консултиране или анулиране на резервацията“;
– промяната на резервацията на дадена услуга може да бъде направена директно с обекта, чиято информация за контакт, включително телефонен номер, е посочена в електронното писмо за потвърждение на резервацията.
В случай на прекъсване на Услугата от страна на Клиента се начислява цялата договорена цена. Не се възстановяват суми в случай на резервация с предварително плащане преди престоя.
В случай на услуга по настаняване, освен ако в специалните условия не е изрично предвидено друго, клиентът трябва да напусне стаята на заведението преди часа, посочен от заведението, обикновено 12:00 ч. на обяд в последния ден от резервацията. В противен случай клиентът ще бъде таксуван за допълнителна нощувка.

Клиентът носи пълна отговорност за избора си на Услугите на Сайта и за тяхната пригодност за неговите нужди, така че ACCOR не може да носи отговорност в това отношение.
Клиентът също така носи пълна отговорност за информацията, предоставена при създаването на неговия/нейния акаунт и/или при всяка резервация на услуга. ACCOR не носи отговорност за грешна или измамна информация, предоставена от Клиента. Освен това единствено Клиентът носи отговорност за използването на своя акаунт и за всички направени резервации, както от името на Клиента, така и от името на трети лица, включително непълнолетни, освен ако не се докаже измамно използване, произтичащо от вина или небрежност от страна на Клиента. В тази връзка Клиентът е длъжен незабавно да информира ACCOR за всяко хакерско или измамно използване на неговия имейл адрес, като се свърже с отдела за обслужване на клиенти, чиито данни са посочени в член 9.
Клиентът се съгласява да използва Сайта и предлаганите в него Услуги в съответствие с приложимите разпоредби и настоящите Общи условия. В случай на неизпълнение на задълженията на Клиента съгласно настоящите Общи условия, Клиентът носи отговорност за причинените от него вреди на ACCOR или на трети лица. В тази връзка Клиентът се задължава да гарантира ACCOR срещу всички претенции, искове или регресни претенции от всякакъв вид, които могат да възникнат, и да компенсира всички щети, такси или всякакви компенсации, свързани с тях.
Клиентът се задължава по-специално да направи окончателна резервация на дадена услуга, да заплати нейната цена и да спазва свързаните с нея специални условия. Всъщност:
– Всяка резервация или плащане, което е нередовно, неефективно, непълно или измамно по причина, която може да се припише на Клиента, ще доведе до анулиране на резервацията на Услугата за сметка на Клиента, без да се засягат всички действия, които ACCOR може да предприеме срещу такъв Клиент;
– Клиентът няма право да кани в заведението лица, чието поведение може да наруши спокойствието на заведението и/или престоя на другите клиенти.
– Клиентът няма право да внася в заведението (в общите помещения и/или спалните) напитки или храни от външни източници, освен ако това не е изрично разрешено предварително от съответното заведение;
– Клиентът не трябва да пуши в обществени помещения и трябва да пуши в спалните, само ако те са класифицирани като стая за пушачи и са резервирани предварително като такава стая. В някои от местата за настаняване не се пуши 100%, което означава, че пушенето в спалните също е забранено.
– Клиентът не трябва да прекъсва или да се намесва в работата на заведението, включително на неговия персонал, не трябва да застрашава безопасността на заведението или на хората в него.
– В по-общ план, всяко поведение, което противоречи на добрите нрави и обществения ред в заведението, както и всяко нарушение на вътрешния правилник на заведението, ще накара директора на заведението и/или друг доставчик на услуги да помоли клиента да напусне помещението без компенсация и/или възстановяване на сумата, ако вече е извършено плащане. В случай че все още не е извършено плащане, Клиентът трябва да заплати цената на потребените Услуги, преди да напусне помещението;
– Всяко непълнолетно лице трябва да бъде придружено от пълнолетно лице, което притежава документ за самоличност; това лице може да бъде всяко лице с родителско съгласие (заведението може да поиска доказателство за това родителско съгласие).
– Клиентът се задължава също така да гарантира, че компютърните ресурси, предоставени от заведението (включително Wi-Fi мрежата), не се използват по никакъв начин за възпроизвеждане, представяне, предоставяне или публично съобщаване на произведения или обекти, защитени с авторско право или сродни права на интелектуална собственост, като текст, изображения, снимки, музикални произведения, аудиовизуални произведения, софтуер и видеоигри, без разрешението на носителите на права, предвидено в книги I и II от Кодекса за интелектуална собственост, когато такова разрешение се изисква. Клиентът е длъжен също така да спазва политиката за сигурност на доставчика на достъп до интернет на заведението, включително насоките за мерките за сигурност, прилагани за предотвратяване на незаконно използване на ресурси, и да се въздържа от всякакви действия, които подкопават ефективността на тези мерки.
Клиентът носи отговорност за всички щети, причинени от него и/или неговите гости в обекта, и поема всички разходи, произтичащи от такива щети и/или неспазване на горните правила. ACCOR си запазва правото да се намеси, ако е необходимо, и да предприеме всякакви подходящи действия срещу Клиента.

ACCOR се задължава да осигури достъп до Сайта и предлаганите Услуги в съответствие с Общите условия, да действа с усърдие и компетентност и да положи всички усилия в рамките на разумното, за да отстрани всяка повреда, за която е уведомена.
Въпреки това ACCOR може да бъде принудена временно да спре Сайта без предизвестие, особено по технически причини, свързани с поддръжка, без да носи отговорност.
Клиентът признава и приема, че отговорността на ACCOR не се разпростира върху неудобства или щети, произтичащи от използването на интернет мрежата, включително, но не само:
– лошото предаване и/или приемане на всякакви данни и/или информация по интернет;
– повреда на приемно оборудване или комуникационни линии;
– каквато и да е неизправност на интернет мрежата, която пречи на правилното функциониране на Сайта и/или на резервирането на Услугите.
Сайтът може да пренасочва потребителите към уеб връзки на други уебсайтове, които се публикуват и управляват от трети страни, за които ACCOR не носи никаква отговорност за съдържанието на тези уебсайтове и предлаганите в тях услуги. В тази връзка изрично се отбелязва, че партньорите са отговорни за популяризирането на офертите, публикувани на собствените им уебсайтове. Поради това решението да се консултира с уебсайтове на трети страни е изцяло отговорност на Клиента.
ACCOR служи като посредник между всяко от заведенията и Клиента, което Клиентът признава и изрично приема. В това си качество ACCOR има мандат по отношение на договарянето, обучението и маркетинга на услугите на Accor в обектите. Следва да се отбележи, че обектите се управляват от юридически лица, които са различни от ACCOR.
Клиентът признава и се съгласява, че в случай на съдебен спор и/или жалба, свързани с престой в Обект или резервация на Услуга на ACCOR, Клиентът се задължава да се обърне изключително към управляващото дружество на съответния Обект и че в тази връзка Клиентът не може по никакъв начин да търси отговорност от ACCOR или от което и да е дружество от групата на ACCOR за недостатъци, които се дължат на Обекта. Информацията за заведението е на разположение (i) в имейла за потвърждение на резервацията и (ii) във формуляра на заведението на Сайта.

Нито една от страните не може да бъде държана отговорна пред другата страна в случай на неизпълнение на нейните задължения в резултат на форсмажорно събитие. Изрично е договорено, че форсмажорно събитие спира изпълнението на взаимните задължения на страните и че всяка от страните поема тежестта на произтичащите от него разходи. Събитията, които се считат за непреодолима сила, са тези, които са общопризнати от съдебната практика на френския Касационен съд. Ако форсмажорното събитие продължи повече от тридесет (30) дни след настъпването му, настоящите Общи условия могат да бъдат прекратени от всяка от страните, без която и да е от тях да може да претендира за обезщетение.
В случай на форсмажорно събитие, извънредно събитие или невъзможност за извършване на услугата и по-специално за предоставяне на стаята на заведението на Клиента, заведението може да си запази възможността да предостави настаняване на Клиента, изцяло или частично, в заведение от еквивалентна категория или да извърши услуга от същото естество, с предварителното съгласие на Клиента. Разумните разходи, свързани с прехвърлянето (допълнителни разходи за стаи, транспорт и телефонно обаждане) между двете заведения, се заплащат от съответното заведение в съответствие със съществуващата стандартна процедура на въпросното заведение.

Отделът за обслужване на клиенти е на ваше разположение за разглеждане на всякакви претенции, свързани с дадена Услуга в Сайта.
Можете да се свържете с нас в зоната за поддръжка
Или можете да ни пишете на адрес:
Обслужване на клиенти за резервации
2 Rue de la Mare Neuve
91021 Evry – ФРАНЦИЯ
За да се улесни обработката на жалбите, е препоръчително да изпращате жалбите в писмен вид до отдела за обслужване на клиенти относно неизпълнението или лошото изпълнение на Услугите в рамките на осем (8) дни след датата на завършване на Услугата.
В отношенията си с отдела за обслужване на клиенти клиентът се задължава да бъде учтив и да не прави обидни коментари, по-специално по отношение на ACCOR, обектите, структурите от групата, служителите или сътрудниците на ACCOR, в съответствие с правилата на здравия разум и учтивостта. ACCOR си запазва правото да предприеме всички подходящи мерки срещу Клиента в случай на предразсъдъчно или укоримо поведение (по-специално злонамерено, злонамерено или обидно поведение) по отношение на ACCOR, обектите, структурите от нейната група или нейните служители или сътрудници.

Когато Клиентът използва Сайта, и по-специално когато прави резервация, ACCOR. и структурите от групата ACCOR обработват лични данни, както е описано в„Хартата за защита на личните данни„.
По този начин информацията, събрана като част от резервацията на Клиента, е предназначена за ACCOR , нейните структури, нейните партньори, нейните доставчици на услуги (по-специално доставчиците на услуги за онлайн плащания) и заведенията с цел изпълнение на резервацията или предприемане на преддоговорни мерки. След като бъдат въведени гаранциите, предвидени в приложимите разпоредби, данните на Клиента могат да бъдат прехвърлени от Европа в държави, които от гледна точка на Европейския съюз не осигуряват равностойно ниво на защита на данните.
По-специално, за да се осигурят платежни транзакции, структурите от групата ACCOR обработват лични данни, за да определят нивото на риска от измама, свързан с всяка транзакция. В този случай ACCOR и Предприятията могат да използват доставчика на услуги за предотвратяване на риска на групата ACCOR, за да прецизират анализа си. В зависимост от резултатите от извършените разследвания ACCOR group може да предприеме мерки за сигурност, по-специално да поиска от Клиента да използва друг канал за резервация или алтернативен начин на плащане. Тези мерки водят до спиране на изпълнението на резервацията или, ако резултатът от анализа не гарантира сигурността на поръчката, до нейното анулиране. Измамното използване на платежно средство, водещо до неизпълнение на задълженията, може да доведе до вписване на Клиента в досието на ACCOR group за инциденти, което може да накара ACCORgroup да блокира бъдещи плащания или да извърши допълнителни проверки.
Клиентът може по всяко време да упражни правата си съгласно разпоредбите за защита на личните данни. Цялата информация, необходима за тази цел, е изложена в„Хартата за защита на личните данни„.

Въвеждането на необходимата банкова информация и приемането на настоящите Общи условия и Специалните условия по електронен път представляват електронен договор между страните, който е доказателство между страните за резервацията на услугата и за плащането на дължимите суми при извършване на тази резервация.
Общите условия и приложимите Специални условия съставляват цялостната съвкупност от задължения на страните. Никакви други условия, съобщени от Клиента, не могат да бъдат включени в настоящия документ.
В случай на противоречие между Специалните условия и Общите условия, Специалните условия ще бъдат единствените приложими за съответното задължение. В случай на противоречие между общите условия на партньора, независимо от техния характер, от една страна, и настоящите Общи условия, от друга, разпоредбите на настоящите Общи условия ще бъдат единствените приложими към въпросното задължение.
Ако една или повече разпоредби на настоящите Общи условия се считат за невалидни или са обявени за такива по силата на закон, подзаконов нормативен акт или в резултат на влязло в сила решение на компетентна юрисдикция, всички останали разпоредби остават в сила в пълния им обем.
Автентичният език е френски. Ако Общите условия са преведени на чужд език, френският език ще има предимство пред всеки друг превод в случай на спор, съдебен спор, затруднения при тълкуването или при изпълнението на тези условия и, в по-общ план, по отношение на отношенията между страните.
Клиентът признава и се съгласява, че ACCOR може да прехвърли настоящите Общи условия и всички права и задължения, свързани с тях, на трета страна без предварителното писмено съгласие на Клиента. Клиентът се съгласява, че такова прехвърляне освобождава ACCOR от отговорност за бъдещи действия. Клиентът няма право да преотстъпва Общите условия, както и правата и задълженията, свързани с тях, на трети лица без предварителното писмено съгласие на ACCOR.

Общите условия се уреждат от френското законодателство, без да се засягат задължителните защитни разпоредби, които могат да бъдат приложими в страната на пребиваване на потребителите.
С настоящото Accor уведомява Клиента за възможността в случай на спор относно настоящите Общи условия да прибегне до процедура на конвенционална медиация или друга алтернативна форма на разрешаване на спорове в рамките на условията, предвидени в дял I от книга VI на Кодекса за защита на потребителите.
След като се е обърнал към Обслужване на клиенти или към Предприятието, за да се опита да разреши спора по взаимно съгласие, и в случай на отрицателен отговор или липса на отговор в рамките на шестдесет (60) дни от сезирането, Клиентът може да се обърне към Медиатора по туризъм и пътувания – BP 80303 – 75823 Paris Cedex 17 за дъщерните и управляваните от ACCOR Group хотели и за франчайз хотелите на ACCOR, които са решили да се обърнат към Медиатора по туризъм и пътувания.
– Процедурата за насочване на медиатора и информацията за контакт са достъпни, като кликнете върху следния линк: https://all.accor.com/gb/support/reservations/you-stayed/faq/i-want-to-contact-a-mediator-after-a-dispute-during-my-stay-unsolved-amicably.shtml в раздела „Резервация“ в раздела „Помощ и подкрепа“ или на уебсайта www.mtv.travel.
– Насочването към медиатора може да се извърши в рамките на дванадесет (12) месеца след първата жалба.
– Формулярът за насочване на медиатора е достъпен на следния линк: https://cloud7.eudonet.com/Specif/EUDO_03874/FormulaireDossierLitiges/home.aspx.
В случай на спор в обект, намиращ се в Португалия, който не е могъл да бъде разрешен от съответния обект или от Обслужване на клиенти, клиентът се приканва да подаде жалба на предвидената за тази цел платформа за жалби, достъпна на страницата за представяне на съответния обект. Платформата е достъпна на следния линк: www.livroreclamacoes.pt.
ACCOR също така информира Клиента за съществуването на европейска платформа за онлайн решаване на спорове („ОРС“), към която Клиентът може да прибегне. Клиентът може да получи достъп до него на следния линк: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Book your stay

CHECK-IN
CHECK-OUT
ROOMS
ROOM 1
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD
ROOM 2
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD
ROOM 3
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD